Gemeente dreigt RTV Stichtse Vecht op straat te zetten

Eind vorige week ontving het bestuur van RTV Stichtse Vecht een brief van de gemeente waarin wordt aangegeven dat de lokale media-instelling de door de organisatie gehuurde studio uiterlijk per 30 juni 2015 moet verlaten. Met het mes op de keel wordt de omroep gedwongen de gemaakte afspraken nogmaals schriftelijke te akkoorderen. Blijft dat achterwege dan wordt de omroep binnen zeven weken door de eigen gemeente op straat gezet.

Het sturen van de brief komt op een hoogst opmerkelijk moment. Vanmiddag staat een reeds eerder geplande afspraak met het bestuur van RTV Stichtse Vecht en de wethouder op de agenda. Onderwerp van gesprek is de door de lokale media-instelling gehuurde gemeentelijke ruimte aan de Gaslaan in Maarssen-Dorp. Al eerder - bij aangetekende brief van 15 november 2013 - heeft de gemeente de huurovereenkomst per 31 december 2014 opgezegd. In een discussie in de raad eind vorig jaar gaf wethouder Vital van der Horst aan dat dit geen harde datum betrof en dat éénmalig voor een periode van maximaal 6 maanden de ruimte nog gehuurd kon worden.

De reden van opzegging ligt volgens de gemeente in herontwikkelingsplannen van de voormalige brandweerkazerne. Wat die plannen concreet zijn en of er op dit moment concrete gesprekken met een mogelijke koper danwel ontwikkelaar worden gevoerd, is niet bekend. De gemeente heeft één alternatieve locatie - ruimte in de bibliotheek in Maarssen-Dorp - aangeboden. Het is echter allerminst zeker of deze ruimte in een gedeelde locatie geschikt is om gebruikt te kunnen worden als radio- en televisiestudio en omroepruimte. Andere alternatieve locaties zijn door de gemeente niet aangeboden.

De verhuizing van de lokale media-instelling naar een andere locatie brengt grote kosten met zich mee. De beschikbare doelgroepsubsidie laat naast de reguliere kosten voor het runnen van een lokale media-instelling geen financiële ruimte over om dergelijke kosten te kunnen financieren. De gemeente Stichtse Vecht ontvangt ieder jaar van het rijk een omroepbijdrage aan het Gemeentefonds ter bekostiging van RTV Stichtse Vecht van E 1,30 per woonruimte. Al eerder maakte het college van B&W - op basis van het door het bestuur van RTV Stichtse Vecht ingediende businessplan - bekend dit bedrag niet te willen verhogen met een eigen financiële aanvulling vanuit de gemeente zelf. Op drie maart staat op verzoek van het bestuur van RTV Stichtse Vecht de toekomst van de lokale media-instelling op de agenda van de raad.

Gezien de huidige situatie met betrekking tot de huisvesting stelden we de gemeente Stichtse Vecht een aantal vragen. Deze vragen zijn inmiddels in behandeling. Het artikel heeft inmiddels geleid tot het stellen van een technische vraag door Maarssen 2000 met betrekking tot de herontwikkeling van het pand. De partij geeft aan geen informatie te hebben over een eventuele (her)ontwikkeling op korte termijn van het pand.