Tijdelijke woonunits bij sportvelden en braakliggende terreinen voor huisvesting statushouders

Alle gemeenten hebben van het Rijk een verplichte taakstelling om vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. Het college heeft alle maatregelen samengebracht in een plan van aanpak. In het plan van aanpak geeft de gemeente aan hoe de taakstelling wordt gerealiseerd en verbeter de gemeente de communicatie en coördinatie om de taakstelling procesmatig in goede banen te leiden. Het opgestelde huisvestingsplan heeft een extra urgentie gekregen, omdat de taakstelling van de gemeente voor 2017 onder druk staat. Eén van de maatregelen die de gemeente gaat nemen is het tijdelijke woonunits plaatsen bij sportvelden - in overleg met sportverenigingen - en op braakliggende terreinen.

Taakstelling 2017 en 2018
Voor 2017 moet de gemeente nog ruim 108 statushouders huisvesten. Daarvan zullen er 40 niet gehuisvest worden -  die moeten in 2018 onderdak krijgen. Daarmee komt het totaal te plaatsen mensen voor 2018 naar verwachting uit op 118. Dit kunnen gezinnen zijn, maar ook alleengaanden of alleenstaanden. 

Om aan deze taakstelling te voldoen, heeft de gemeente een noodzakelijk pakket aan maatregelen samengesteld. Een aantal maatregelen is niet nieuw, maar wordt sneller uitgevoerd. De gemeente zoekt zoveel mogelijk de balans om de krappe huurwoningmarkt te ontzien en tegelijkertijd te voldoen aan de taakstelling. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat de provincie de regie overneemt en oplossingen gaat opleggen. Dit laatste is een bevoegdheid van de provincie als de gemeente haar wettelijke taak verzuimd uit te voeren. De balans zoeken doet de gemeente door in te zetten op alternatieve vormen van huisvesting naast het deels gebruiken van bestaande en nieuwe huurwoningen.

Effectievere inzet van de huidige en nieuwe sociale woningvoorraad
Gemeente houdt vast aan de huidige methodiek die corporaties hanteren om een deel van de vrijkomende sociale huurwoningen toe te wijzen aan vergunninghouders. Verder mikt de gemeente op versnelde uitbreiding naar maximaal 25 woningen waar meerdere alleenstaanden of alleengaanden (mensen die in het land van herkomst nog een gezin hebben) in één gezinswoning worden gehuisvest met intensieve woonbegeleiding. Daarnaast moet de reeds ingezette regionale samenwerking ervoor zorgen dat de gezinssamenstelling optimaal aansluit bij de woningvoorraad. Bestaande projecten met sociale nieuwbouw worden ook voor een deel ingezet voor statushouders. Denk daarbij aan de in ontwikkeling zijnde bouw- en transformatieprojecten (van kantoor naar woning) de Planetenbaan en Bisonspoor.

Tijdelijke woonunits plaatsen bij sportvelden
Tijdelijke woonunits plaatsen bij sportvelden - in overleg met sportverenigingen - en op braakliggende terreinen. Ook gaat de gemeente bij iedere transformatie van bestaande gebouwen voor woningbouw na of er tijdelijke verhuur mogelijk is.

Betere coördinatie en informatievoorziening
De coördinatie wordt binnen de gemeentelijke organisatie belegd bij een ‘coördinatiepunt vergunninghouders’. Dit wordt het aanspreekpunt voor inwoners en organisaties. Zo is er expertise op het gebied van (re-)integratie, participatie én huisvesting binnen dit punt aanwezig. De gemeente bereidt een verbetering voor van de informatievoorziening op de website. De website wordt benut om relevante informatie over het vraagstuk vergunninghouders te delen met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden.