Vervolg onderzoek naar Business plan BSWW

Naar aanleiding van de problemen met de belastingaanslagen begin 2017 heeft het bestuur van Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW) in het voorjaar van 2017 prof. dr. J. Bossert verzocht om onderzoek te doen naar de governance en het functioneren van de BSWW. Op 25 augustus 2017 presenteerde prof. dr. J. Bossert zijn bevindingen. Deze rapportage is besproken met de betrokken gemeenteraden c.q. raadscommissies en gaf toen aanleiding tot nader onderzoek. Gedurende het onderzoek is namelijk gebleken dat er verschillen bestaan tussen de ambtelijke, bestuurlijke en raadsversie van het Business Plan BSWW.

Het onderzoek naar deze verschillen is afgerond en de rapportage is vastgesteld door het bestuur van de BSWW. Het rapport is daarna middels een brief aan de drie colleges voorgelegd. Aan de colleges is gevraagd een besluit te nemen over eventuele vervolgstappen omdat de feiten dateren van vóórdat BSWW bestond. De bevindingen in het rapport zijn voor de drie burgemeesters – uit hoofde van hun rol als hoeder van integriteit - aanleiding om de rijksrecherche in overleg met het OM te verzoeken nader onderzoek te doen.