Aanvullend krediet voor nieuw 'dorpshuis' Vreeland

Het dorpshuis en de gymzaal van Vreeland is in eigendom en in beheer van de gemeente Stichtse Vecht. De gebouwen zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. De gemeente wil daarom een nieuw dorpshuis realiseren in de noordelijke kern van Stichtse Vecht. Daarom zal de politiek worden gevraagd om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen.

Wens nieuw multifunctioneel centrum

Door de Dorpsraad Vreeland, het bestuur van de gymnastiekvereniging en het dorpshuisbestuur is de wens geuit voor ver(nieuw)bouw van het multifunctioneel centrum. Nieuwbouw heeft daarbij de voorkeur. Tijdens de commissie fysiek domein van 14 juni aanstaande , buigt de politiek zich over het plan. Op 2 maart 2021 heeft de raad van Stichtse Vecht ingestemd met een onderzoek naar een nieuw multifunctioneel verzamelgebouw in Vreeland. Bij de start van dit onderzoek is een zogenaamde ontwikkelgroep in het leven geroepen om in een zo vroeg mogelijk stadium van planvorming de nodige partijen te betrekken. In de ontwikkelgroep zitten het bestuur van het dorpshuis, de gymnastiekvereniging, de Stichting Aanvullende Gezondheidszorg Loenen (STAG), de dorpsraad Vreeland, de architect en de gemeente. Ook zitten vijf bewoners van Vreeland in deze ontwikkelgroep. De sportraad en de school zitten niet in de ontwikkelgroep, maar zijn bij de planvorming van de gymzaal betrokken. 

Gezondheidscentrum

Het gezondheidscentrum van de STAG is gelegen aan Fetha 3 en staat aan de overkant van het dorpshuis en de gymzaal. Ook dat gebouw is verouderd en toe aan vernieuwing. Het bestuur van de STAG heeft de wens uitgesproken om het gezondheidscentrum mee te nemen in het nieuwbouwplan voor het multifunctioneel centrum. Uit een enquête onder de bewoners in Vreeland is deze wens ook gebleken. Samen met de ontwikkelgroep is daarom besloten om het gezondheidscentrum mee te nemen in het onderzoek.

Grondopbrengsten

Met het toevoegen van het gezondheidscentrum aan het multifunctioneel centrum ontstaat er ruimte op de huidige locatie van de STAG. Deze locatie, aan de Fetha 3, is ingezet voor het realiseren van 5 koopwoningen in de vrije sector. De grondopbrengsten van deze woningen worden in de grondexploitatie meegenomen als dekking van een deel van de kosten. Het aantal en type woningen is afgestemd met de ontwikkelgroep en sluit aan op de geactualiseerde woonvisie 2020-2024.

Aanvullend voorbereidingskrediet

De raad zal worden gevraagd om een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen om tot afronding van de planvorming te komen. De politiek zal tijdens de behandeling van dit dossier in de commissie fysiek domein op 14 juni het onderwerp bespreken. De komst van een nieuw multifunctioneel gebouw zal zorgen voor verbetering van de exploitatie van het dorpshuis en de gymzaal, kunnen kinderen en ouderen weer fijn sporten in een goede zaal en er zal een openbare toiletvoorziening voor recreanten in het plan worden meegenomen. In het dorp is er draagvlak voor het plan. Naar verwachting zal de raad op 28 juni hierover een besluit nemen. 


Meer nieuws