Bestemmingsplan Oostwaard en ontwikkelkaders Ruimtekwartier op politieke agenda

De politiek buigt zich deze week onder andere over Bestemmingsplan Oostwaard 9 en de ontwikkelkaders voor het Ruimtekwartier in Maarssen.

Commissie Fysiek domein

dinsdag16 mei 2023, 19:30 uur, agenda en livestream

- Spreekrecht

- Bestemmingsplan Oostwaard 9 Maarssen

- Vaststellen ontwikkelkaders Ruimtekwartier

- Versnellen woningbouw

o Hamerstukken voor raad

- Financiële Herplaatsingsgarantie flexibele woningbouw

- Aanleg rioolaansluiting t.b.v. evenementen in park Goudestein

Vaststellen ontwikkelkaders Ruimtekwartier

De commissie bespreekt de ontwikkelingen rondom ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’ (Ruimtekwartier) in Maarssen. In totaal worden er op deze locatie circa 2637 woningen gerealiseerd. De commissie gaat in debat over het stedenbouwkundig plan, de ontwikkelkaders per deelgebied, de ruimtelijke ordeningsprocedure en de anterieure overeenkomsten. Het college biedt deze plannen ter vaststelling aan, waarbij de raad wordt gevraagd om zich uit te spreken over de volgende onderdelen:

1. De ‘Ontwikkelkaders’ voor de deelgebieden.
2. Het ‘Voorlopig ontwerp Openbare ruimte’.
3. De ‘Plintenstrategie Planetenbaan en Het Kwadrant’ als ambitiedocument.
4. Het ‘Mobiliteitskader Ruimtekwartier’.
5. Het kader ‘Klimaatadaptatie en Duurzaamheid’.
6. Het kader ‘Beantwoording Amendement Ruimtekwartier’.

Versnellen woningbouw

De gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie om tot 2030 4.500 woningen te realiseren om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Om bovenstaande ambitie te kunnen waarmaken moet de projectorganisatie versterkt worden om efficiënter en professioneler te werken aan de verschillende woningbouwprojecten. Hiervoor is extra budget nodig. Het college vraagt hiervoor maximaal €1.405.000 beschikbaar te stellen.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. 13 Inwoners spreken in over bestemmingsplan Oostwaard 9 in Maarssen. 1 Inwoner heeft zich aangemeld om in te spreken over de aanleg van een rioolaansluiting t.b.v. evenementen in park Goudestein.

Een eventuele uitloop van deze vergadering is op woensdag 17 mei, 19:30 uur. Klik hier voor de liveverbinding

Commissie Bestuur en Financiën

dinsdag 16 mei 2023, 19:30 uur, agenda en live audioverbinding

Op de agenda

- Pilot inspraak vreemd aan de agenda

- Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

- Voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU

- Wijziging Gemeenschappelijke regeling VRU Advies uitbrengen aan de raad

- Zienswijze ontwerp-bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

- Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

o Ter kennisname:

- Uitvoeringsplan IVP 2023-2024

Kijk live mee!

Inwoners zijn welkom op de publieke tribune. Ook zijn de vergaderingen live volgen via raadsinformatie.stichtsevecht.nl/

Locaties en tijden

Locatie: Boom en Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Koetshuis : Commissie Fysiek Domein

Maarssenzaal: Commissie Bestuur en Financiën

Tijden: dinsdag 15 mei, 19:30 uur