Coalitie loopt niet warm voor GroenLinks motie lobbyvraagstuk Schiphol

Tijdens de commissie Fysiek Domein van de gemeente Stichtse Vecht op 12 september werd op initiatief van GroenLinks een motie over de 4e aanvliegroute Schiphol behandeld. Dit nadat de motie eerder in de raadsvergadering van 27 juni als niet spoedeisend werd getypeerd en werd verwezen naar een commissievergadering na het zomerreces. 

Motie GroenLinks

De motie van GroenLinks wordt en werd eerder gesteund door de PvdA. Samen Stichtse Vecht voegde zich in de commissie daar aan toe. Het CDA peilde het vraagstuk bij haar achterban. Daaruit bleek dat een grote meerderheid van de achterban het vraagstuk zeer belangrijk vindt waardoor zij de motie van GroenLinks gaat steunen wanneer deze ter besluitvorming aan de raad van 26 september aanstaande wordt aangeboden. Ook Het Vechtse Verbond en de SP steunen de motie door het mede in te dienen.. De motie pleit in harde woroden voor het stopzetten van de vierde aanvliegroute van Schiphol en dit als krachtig signaal door de gemeenteraad van Stichtse Vecht kenbaar te maken aan de demissionair minister. Provinciale bestuurders en tientallen gemeenten in Utrecht hebben al eerder kenbaar gemaakt dat zij te weinig zijn meegenomen in de plannen en betrokken willen worden bij de besluitvorming.

De indieners van de motie vinden dat het van belang is om het vliegverkeer en daarmee de klimaatcrisis terug te dringen en stelt dat de gezondheid van mens, dier, natuur en milieu de grootste prioriteit heeft. 

De raadzaal op 12 september jongstleden

Hoort dit wel of niet in de raad?

Ondanks dat het vraagstuk wordt besproken op de landelijke en regionale bestuurlijke politieke tafels, vinden de indieners dit juist wel een onderwerp voor de raad. GroenLinks gemeenteraadslid Albert Gemke: 'De motie is niet overbodig. Mensen worden ziek van het vliegverkeer. Daar moeten we wat aan doen.' Fractieleider Lukas Burgering van de PvdA: 'We gaan er niet over, maar het vliegverkeer vliegt wel over ons. Daarom is dit een onderwerp voor de raad.' 

Geen steun vanuit coalitie

Van de coalitie partijen in de raad valt bij de besluitvorming in de raad weinig steun te verwachten. Streekbelangen kan zich vinden in de brief die door de Provincie al is verzonden naar de Minister. De VVD stelt dat de vierde aanvliegroute juist gaat zorgen voor meer efficiëntie. Ook vanuit het perspectief van Lokaal Liberaal is de brief vanuit de Provincie duidelijk en moet de gemeente vooral geen dubbelwerk doen en extra ambtelijke capaciteit op het onderwerp zetten. Ook D66 steunt de brief van de Provincie en vindt de motie overbodig. Ook ChristenUnie/SGP is tegen de motie maar geeft aan zich wel degelijk zorgen te maken over de gezondheidsrisico's met betrekking tot dit vraagstuk. 

Reactie wethouder Wisseborn (VVD)

Volgens wethouder Wisseborn zijn de zorgen ovegebracht aan de demissionair minister en is het onderwerp eerder controversieel verklaard vanwege de val van het kabinet. Volgens wethouder Wisseborn is er alleen een principe besluit genomen over de vierde aanvliegroute en is het nog niet duidelijk hoe dit - bij doorgang van de plannen - zich vertaalt in een verbeterende of verslechterde situatie. GroenLinks daarentegen uit juist haar zorgen dat door het principebesluit de deur wagenwijd open wordt gezet om het vliegverkeer te laten groeien. Een ongewenste situatie volgens de partij. Wethouder Wisseborn adviseert de raad de ontwikkelingen te volgen en pas in beweging te komen als er meer duidelijkheid is over het vervolg van dit onderwerp. De Provincie heeft - ondersteund door tal van gemeenten waaronder Stichtse Vecht - eerder een krachtige brief gestuurd met daarin uiting van zorgen. 


Meer nieuws