College positief over woonzorghuis Kamelenspoor

Het college van B&W is positief over het initiatief om een woonzorghuis te bouwen op het perceel Kamelenspoor 268 te Maarssen. Op deze locatie was voorheen een kerk gevestigd. Het gebouw zal worden gesloopt.

Op 21 januari 2022 is door de initiatiefnemer een vooroverlegplan ingediend. Het plan is een woonzorghuis te bouwen met 28 onzelfstandige zorgstudio’s, gemeenschappelijke ruimtes, parkeergelegenheid en een belevingstuin. Het woonzorghuis is bedoelt voor mensen met dementie, die vanwege hun ziekte niet langer thuis kunnen wonen en behoefte hebben aan een kleinschalige beschermde woonomgeving. Binnen dit woonzorghuis ontvangen de bewoners persoonlijke service en 24-uurszorg op maat. De zorg valt onder de Wet langdurige zorg (persoonsgebonden budget).

Vanuit de huisartsen wordt al lange tijd aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep mensen. Deze groep wordt door de vergrijzing steeds groter. Er is veel behoefte aan dergelijke kleinschalige voorzieningen binnen Stichtse Vecht. In de woonvisie wordt hier ook expliciet op gewezen.

De initiatiefnemer heeft de direct omwonenden en de naastgelegen basisschool gesproken over zijn plan. Tijdens drie bijeenkomsten zijn de wensen van de omwonenden in beeld gebracht. Er is uiteindelijk gekozen voor een model bestaande uit maximaal 2 bouwlagen (circa 6 meter hoog). De omwonenden willen ook dat rekening wordt gehouden met voldoende afschermend groen en de plaatsing van ramen i.v.m. privacy. Met de basisschool is afgesproken dat er maatregelen worden genomen om een veilige verkeerssituatie te maken. De initiatiefnemer zal tijdens het verdere proces overleg blijven voeren met de direct omwonenden en de school.

Nu het college een principebesluit heeft genomen over het vooroverlegplan, kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken. Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan “De Karavaan, 1e herziening”. Daarom moet er een speciale procedure doorlopen worden om uiteindelijk de vergunning te kunnen verlenen. Dat kan een uitgebreide wabo procedure zijn of een postzegel bestemmingsplan. In beide gevallen worden de stukken t.z.t. ter inzage gelegd voor zienswijzen. De gemeenteraad zal in deze procedure het definitieve besluit moeten nemen over dit plan.