College wil investeren in projectorganisatie om woningbouw te versnellen

Het college van B&W wil maximaal €1.405.000 structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de ambtelijke organisatie en de aanbesteding ingenieursdiensten om op die manier de woningbouw te versnellen in Stichtse Vecht. Het is de ambitie van het college om tot 2030 4.500 woningen te realiseren.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Er is een krapte op de woningmarkt. Door de grote druk op de woningmarkt zijn woningen voor starters en mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar en is er een lange wachtlijst voor sociale woningen. In de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie hebben we aangegeven dat onze ambitie is om tot 2030 4.500 woningen te realiseren om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Om bovenstaande ambitie te kunnen waarmaken dient de projectorganisatie versterkt te worden. Hierdoor kan efficiënter en professioneler worden gewerkt aan de verschillende woningbouwprojecten. Dit gaan we doen vanuit een driesporenstrategie. Om dit waar te maken is extra budget noodzakelijk.’

De gemeente wil inzetten op volledige vaste bezetting van de huidige ambtelijke organisatie en deze structureel uitbreiden met 12,78 fte. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Door vol in te zetten op aantrekken van vast personeel beperken wij de kosten en verminderen wij inefficiënties en verspilling. Terugdringen van inhuur en vergroten van de vaste bezetting is bovendien in lijn met het coalitieakkoord.’ Daarnaast wil de gemeente flexibel inzetbare deskundigheid organiseren voor overeenkomsten met ingenieursbureaus: ‘Hier kunnen concrete diensten (geen personeel) worden afgenomen, als de beschikbaarheid of deskundigheid binnen de organisatie ontbreekt,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht. Inhuur wordt niet uitgesloten maar dan wil de gemeente wil uitgaan van robuuste inzet: ‘Hierbij wordt ingezet op langdurige en substantiële inhuur op concrete projecten.’

Het voorstel van de gemeente wordt behandeld in de commissie Fysiek Domein van 16 mei aanstaande: ‘Om bovenstaande ambitie te kunnen waarmaken vraagt het college in dit voorstel aan de raad om een impuls te geven aan de woningbouwversnelling, door hiervoor maximaal €1.405.000 structureel beschikbaar stellen voor de versterking van de formatie en de aanbesteding ingenieursdiensten, en dit bedrag te dekken uit de inkomsten uit het Kostenverhaal – zijnde 70% van het totaal van de verhaalbare kosten – door deze in de begroting op te nemen als structurele inkomsten, en hiermee de 8e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.’

Onlangs werd er in Stichtse Vecht nog een politieke bijeenkomst georganiseerd door een aantal politieke partijen over de woningnood in Stichtse Vecht. 


Meer nieuws