Commissies over nieuwe woonwijk Ruimtekwartier en financiën van gemeente

Op dinsdag 13 september bespreken de fracties onder andere de procesvoorstellen van het Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant) en de financiën van de gemeente.

Commissie Fysiek Domein

Op de agenda

·         Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022

·         Gebiedsfonds Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant)

·         Verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 in Maarssenbroek

Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022

Onder de Omgevingswet kan de gemeenteraad regels stellen voor aanvragen van omgevingsvergunningen. De gemeenteraad kan voor een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan en niet vergunningsvrij voor het bouwen is, vooraf gevallen aanwijzen waarover de raad het college wil adviseren (adviesrecht) en gevallen aanwijzen waarbij initiatiefnemers participatie moeten toepassen (Participatieplicht). De commissie Fysiek Domein heeft zich op 6 december 2021 uitgesproken over de uitgangspunten voor het adviesrecht.

Gebiedsfonds Ruimtekwartier (Planetenbaan en Het Kwadrant)

Voor het project Ruimtekwartier (voorheen Planetenbaan) wordt een gebiedsfonds opgericht. Hierin wordt beschreven hoe de kostendekking van de gemeente is geregeld en welke financiële bijdragen worden verwacht. Met het vaststellen van het stand van zaken document Maatregelen gebiedsfonds van bureau Maan en de Notitie gebiedsfonds Ruimtekwartier kan de ontwerp verklaring van geen bedenkingen worden verleend en aansluitend de anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer worden aangegaan.

Verklaring van geen bedenkingen Het Kwadrant 1 in Maarssenbroek

Voor de bouw van 499 appartementen met voorzieningen en inrichting van het gebied Kwadrant 1 in Maarssen is een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanvraag gaat over het planologische deel van de vergunning aanvraag, in dit geval de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De aanvraag is in strijd met het huidige bestemmingsplan. Daarvoor is een verklaring van geen bedenkingen nodig.

Er hebben zich geen inwoners aangemeld voor het spreekrecht.

Commissie Bestuur en financiën

Op de agenda

·         Stand van zaken, openstaande moties en toezeggingen

·         Aanbesteding accountant

·         Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022

·         Vaststellen Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022

·         Gemeentefonds Meicirculaire 2022

·         Bestuursrapportage 2022

Stand van zaken, openstaande moties en toezeggingen

Commissieleden krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen over de stand van zaken, openstaande moties en toezeggingen van portefeuillehouders Reinders en Wisseborn.

Aanbesteding accountant

Het contract met de huidige accountant loopt tot en met de jaarrekening 2022. Voor de controle van de jaarrekening vanaf controlejaar 2023 is het noodzakelijk dat er een nieuw contract met een accountant wordt afgesloten. Hiervoor moet de aanbestedingsprocedure te worden gestart. Dit en de wijze waarop dat gebeurd moet worden goedgekeurd en is opgenomen in het voorstel.

Vaststellen Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Stichtse Vecht 2022

Het reglement voor het fractievoorzittersoverleg is aan vernieuwing toe. De commissieleden bespreken het voorstel van het nieuwe reglement en het aangekondigde amendement van BVNL. De fractie wil dat de notulen van het fractievoorzittersoverleg voortaan openbaar worden gepubliceerd.

Vaststellen Reglement voor het presidium Stichtse Vecht 2022

Het reglement voor het presidium – de agendacommissie – is aan vernieuwing toe. Over de veranderingen gaat de commissie met elkaar in gesprek. Naar aanleiding van de huidige digitale vergaderwijze wordt ten opzichte van de huidige regeling toegevoegd de mogelijkheid digitaal te vergaderen en besluiten te nemen. Daarnaast wordt er nog een aantal andere wijzigingen doorgevoerd, waaronder toevoeging van een nieuw Artikel 6 ‘Verslaglegging’.

Gemeentefonds Meicirculaire 2022

Op 31 mei verscheen de meicirculaire gemeentefonds 2022. Hiermee informeert het ministerie gemeenten op basis van de voorjaarsbesluitvorming over de gemeentefondsuitkeringen.

De Meicirculaire 2022 laat voor Stichtse Vecht een positief resultaat zien voor de jaren 2022 t/m 2025. Hiermee wijzigt het financieel meerjarenperspectief zoals dat is opgenomen in de Programmabegroting 2022-2025. Voor de jaren na 2026 laat de Meicirculaire een negatief resultaat zien. Hiermee wijzigt het financieel meerjarenperspectief zoals dat is opgenomen in de Kaderbrief 2023.

De voorstellen die ter discussie staan zijn:

·         Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 te besluiten over de inzet van de extra middelen (door de hogere accressen) voor 2023 tot en met 2025.

·         Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 – 2026 nog geen besluiten te nemen over het opvangen van de daling van de algemene uitkering (door de lagere accressen) voor 2026 en volgende jaren.

·         De extra middelen ontvangen voor de bijstelling van lonen en prijzen toe te voegen aan de stelpost lonen en prijzen.

·         De in 2022 ontvangen € 50.000 voor het mantelzorgbeleid in te zetten voor de pilot mantelzorgbeleid.

·         De overige extra middelen ontvangen voor de diverse taakstellingen toe te voegen aan de stelpost Achteruitgang algemene uitkering.

·         De 9e begrotingswijziging van 2022 vast te stellen.

Bestuursrapportage 2022

Informatie en verantwoording van het college aan de raad over de uitvoering van de programmabegroting. De rapportage gaat over de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Voorafgaand aan de ze vergadering is een besloten vergadering van de commissie Bestuur en financiën.

Er hebben zich geen inwoners aangemeld voor het spreekrecht

Kijk live mee!

Wees welkom op de publieke tribune.

Commissie Fysiek domein: Raadzaal, Koetshuis, Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Aanvang: 19:30 uur

Commissie Bestuur en Financiën: Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB  Breukelen

Aanvang: 20:00 uur

De vergaderingen zijn ook online te volgen via de livestream op onze website. Hier staan ook de agenda en de bijbehorende stukken.

De dag na de vergadering zijn de vergaderingen ondertiteld terug te vinden in het Raadsinformatiesysteem.