Commissievergadering in teken van begroting

De commissievergadering op dinsdag 18 oktober staat geheel in het teken van de bespreking van de programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. Hoe denken de politieke partijen over de door het college voorgestelde plannen en de bijbehorende financiële dekking? En waar moet de focus op worden gelegd?

Commissievergadering Bestuur en Financiën

18 oktober 2022, 19:30 uur, agenda en livestream

Koetshuis, Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen.

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast voor het aankomende jaar. In de programmabegroting worden de keuzes uit de Kadernota concreet. Er staat in welke plannen het college het komende jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten verwacht worden. De begroting moet sluitend zijn en doorgerekend zijn naar de komende jaren. De behandeling vindt plaats in 4 blokken:

·         Algemeen en paragrafen  

·         Bestuur en Veiligheid  

·         Fysiek  

·         Sociaal en Samenleving

Planning en Control cyclus

De programmabegroting maakt deel uit van de 'Planning en Control cyclus'. Deze geeft inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn. Er zijn 4 momenten in het jaar waarop de fracties hierop reageren en tussentijds kunnen bijsturen: de Kadernota, de (Programma) Begroting, de Bestuursrapportage en de Jaarstukken.

·         In de kadernota wordt in beeld gebracht of de financiële consequenties van beleidswensen en ontwikkelingen passen binnen de beschikbare financiële middelen. Of dat er moet worden gezocht naar andere manieren van financiering om invulling te geven aan de beleidswensen. De kadernota wordt voor het zomerreces in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar door de raad behandeld tijdens de algemene beschouwingen. Deze moet sluitend zijn.

·         De besluiten van de raad bij de kadernota worden verwerkt in de begroting (Programma begroting). De begroting wordt in november in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar door de gemeenteraad vastgesteld.

·         In de bestuursrapportage geeft het college van Burgemeester & Wethouders tijdens het begrotingsjaar inzicht in de stand van zaken halverwege het jaar. De bestuursrapportage wordt in september in de raad behandeld.

·         Na afloop van het begrotingsjaar legt het college verantwoording af aan de raad in de jaarstukken.

Op deze pagina staat de planning en control cyclus van de gemeente Stichtse Vecht.