Druk bezette publieke tribune ziet raad unaniem begroting 2024 aannemen

Tijdens de raadsvergadering van 7 november ging de raad akkoord met de programmabegroting 2024 en het meerjarenperspectief tot en met 2027. De publieke tribune was deze raadsvergadering volledig bezet. Omwonenden van de Maarsseveensevaart bezochten de raad met een duidelijk signaal: 'Onderhoud aan de Maarsseveensevaart noodzakelijk.'

Samenvatting gemeenteraadsvergadering 7 november 2023

Maarsseveensevaart

De publieke tribune was tijdens deze raadsvergadering volledig bezet. Omwonenden van de Maarsseveensevaart bezochten de raad naar aanleiding van een oproep van de bewonerscommissie. Het signaal was al eerder politiek opgepakt. Het CDA diende een motie in om meer zicht te krijgen op het wegenbeheerplan. Ook wethouder van Liempdt gaf al aan druk bezig te zijn om de verkeerssituatie aan de Maarsseveensevaart aan te pakken. De motie werd unaniem aangenomen en kreeg ook de steun van het college van B&W.

Begrotingsraad

De programmabegroting en het meerjarenperspectief tot en met 2027 werd aangenomen. Eerder dit jaar werd al in ruime meerderheid de kadernota aangenomen. In die kadernota staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar een begroting te maken. Die begroting is in raad van 7 november door de gemeenteraad goedgekeurd.

Door het aannemen van een aantal amendementen (aanpassingen op beleidsstukken) en moties werd de programmabegroting en meerjarenperspectief verbeterd en op onderdelen aangepast. 

Zo wordt er structureel een extra bedrag van 10.000 euro beschikbaar gesteld voor uitvoering van de lokale inclusie agenda. Komt er een onderzoek naar mogelijkheden om de begraafplaatsen in Stichtse Vecht toegankelijker te maken. Wordt een verdiepingsslag gemaakt als het gaat om de zorg om mantelzorg.Er komt een onderzoek naar de inkomen en uitgaven van de hondenbelasting met als doel te komen tot het afschaffen van de hondenbelasting met ingang van 2025.