Eerste stappen voor nieuwe woonwijk Zogwetering gezet

Op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation in Maarssen-Dorp komt een nieuwe woonwijk. De door de gemeente vastgestelde structuurvisie wordt ter inspraak aangeboden. Na de inspraakperiode worden alle binnengekomen reacties verwerkt. Naar verwachting zal aan het einde van dit jaar de gemeenteraad gevraagd worden om de structuurvisie Zogwetering vast te stellen, waarna deze verder uitgewerkt zal worden in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.


De gemeente wil in betreffend gebied 100 tot 130 woningen realiseren volgens de vastgestelde normen in de woonvisie: 30% sociale huur, 30% middel dure huur en 40% vrije sector woningen. 


Wethouder Van Dijk, projectwethouder Zogwetering: “De ontwerpstructuurvisie Zogwetering is participatief tot stand gekomen. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden hebben we in kaart gebracht wat de kwaliteiten, opgaven en knelpunten zijn in het gebied en de nabije omgeving. Op basis hiervan is een aantal mogelijke invullingen ge­schetst voor het gebied. Tijdens de participatie met omwonenden bleek dat er voldoende draagvlak is voor woningbouw op de locatie van de voormalige rioolwaterzuivering en het afvalscheidingsstation.  Het weiland aan de Machinekade zagen veel mensen liever onbebouwd blijven. Het voorkeursmodel in de conceptstructuurvisie gaat nu ook uit van het onbebouwd laten van het weiland, handhaving van de scouting op dezelfde plek en bebouwing op de locatie van het afvalscheidingsstation, de voormalige rioolwaterzuivering en het grasveld voor het appartementencomplex” .

De ontwerpstructuurvisie en de bijbehorende bijlagen staan vanaf 4 juni 2021 op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.Tijdens de inzagetermijn van 6 weken kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen bij de gemeente.

Proces
Het collegebesluit over de structuurvisie en de “Nota van zienswijzen” wordt, zoals het zich nu laat aan zien, in september 2021 genomen. Vervolgens wordt de gemeenteraad gevraagd om de structuurvisie Zogwetering vast te stellen, waarna deze verder uitgewerkt zal worden in een Stedenbouwkundig Programma van Eisen.