Eigen bijdrage: Het Vechtse Verbond tegen politieke lijn opvang alleenstaande minderjarige asielzoekers

pixabay.com

Eigen bijdrage: Afgelopen raadsvergadering, dinsdag 01 november 2022, stond een motie, ingediend door GroenLinks, PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en ChristenUnie/ SGP, op de agenda, deze motie riep het college op om plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers te realiseren. Het Vechtse Verbond heeft tegen deze motie gestemd. Ook Lokaal Liberaal heeft een ander geluid laten horen.

Het Vechtse Verbond heeft de volgende afweging gemaakt om tegen deze motie te stemmen:

Het aantal asielzoekers veroorzaakt in Nederland een grote druk, Nederland is qua oppervlakte op dit moment een van de dichtstbevolkte landen ter wereld. De regering heeft geen lange termijnvisie, zij maakt alleen maar ruzie met de gemeenten die aangeven geen of onvoldoende opvang te hebben voor groepen ontheemden. Los van de problemen die dat met zich brengt om groepen ontheemden op te vangen en de impact hiervan op de ontheemden zelf en de bevolking.

Er is totaal geen controle op de asielstroom, dit veroorzaakt wantrouwen in de overheid. Het probleem is in de ogen van Het Vechtse Verbond in eerste aanleg een politiek landelijk probleem.

De samenleving staat onder druk, de asielinstroom lijkt op dit moment geen onderwerp van gesprek, een asielwet die passend is, lijkt nog steeds onbespreekbaar. Je moet zelfs voorzichtig zijn om kanttekeningen te plaatsen bij de huidige asielwetgeving.

Laat het duidelijk zijn dat medemenselijkheid en hulpverlenen aan hen die dit daadwerkelijk nodig hebben voor Het Vechtse Verbond, niet ter discussie staan. Uitgangspunt is daarbij dat ieder die gevaar loopt vanwege oorlog en vervolging het recht heeft om asiel te vragen Mensen die vervolgd worden, moeten worden ondersteund stelt Het Vechtse Verbond.

Hoe komt het dat de druk op de asielcentra blijft toenemen? Dit komt volgens Het Vechtse Verbond mede omdat de overheid met verdragen werkt die vlak na de 2e wereldoorlog zijn ontwikkeld en bekrachtigd, echter op de toen bestaande problematiek.

Maar zijn deze verdragen nog wel van deze tijd?  Als wij doorgaan op deze weg ligt er een gevaar van ontwrichting van de samenleving vreest Het Vechtse Verbond.

De motie vraagt plekken voor alleenstaande minderjarigen. Minderjarigen die zeker ook veilig moeten kunnen opgroeien en waarvan het waarborgen van kinderrechten belangrijk is. Minderjarigen die op de een of andere wijze in Nederland terecht zijn gekomen en daarbij al een zevental veilige landen hebben doorkruist. Minderjarigen die niet alleen gevlucht zijn voor oorlog en vervolging!! Minderjarigen die familie hebben achtergelaten.

Minderjarigen die nu gebruikt worden door de overheid om als drukmiddel te dienen om opvang te realiseren voor deze minderjarigen en andere ontheemden. Het zijn in de ogen van Het Vechtse Verbond druppels op een gloeiende plaat.

Aan de voorkant van het probleem, de asielinstroom, wordt door diezelfde overheid niets gedaan, er wordt nu een emotionele, morele druk opgelegd bij gemeenten om oplossingen te beiden voor een falend overheidsbeleid.

In de motie wordt gesproken over alleenstaande minderjarige vreemdelingen/ over minderjarige vluchtelingen/ over Oekraïense ontheemden en over een betere doorstroom van statushouders. Diverse groepen met diverse problematieken en achtergronden.  De zogenaamde Alleenstaande-Minderjarige-Vreemdelingen (AMV) waar de motie voor bedoeld is en waarvan het CDA inbracht tijdens de discussie inbracht dat het hier alleen zou gaan om minderjarigen zonder ouders, vragen een beleid waar volgens Het Vechtse Verbond de volgende vragen bijpassen:

  1. Waar komen deze AMV-ers vandaan;
  2. Hoe is de familiesituatie in het land van herkomst;
  3. Beschikken zij over documenten;
  4. Kunnen deze AMV-ers opgevangen worden nabij de landsgrenzen van de landen van herkomst;
  5. Op welke wijze zijn deze minderjarigen hier terecht gekomen;
  6. Familiehereniging in het land van herkomst dan wel in naburige landen;
  7. Betreft het minderjarigen met aantoonbaar geen ouders (wezen), geen familie, gevlucht voor oorlog dan wel vervolging, dan is te overwegen opvang in Nederland mogelijk te maken;
  8. Bij minderjarigen die uit zogenaamde “veilige landen” komen, dan wel nog ouders/ familie hebben, moeten herenigd worden met ouders/ familie in land van herkomst dan wel in de nabijheid van de landgrenzen van de landen van herkomst.

De motie vraagt zaken die bij de centrale overheid dienen te liggen, zoals eerder gesteld.  Het Vechtse Verbond wil niet voorbijgaan aan de problemen van onze eigen minderjarigen/ jeugdigen, bijvoorbeeld: die geen opvangplekken hebben i.v.m. problemen thuis, problemen met jeugdzorg, problemen met huisvesting, onveilig gevoel hebben, die geen geloof hebben in een overheid die er ook voor hen moet zijn. Die geen geloof hebben dat die overheid het veilig op kunnen groeien en het waarborgen van hun kinderrechten voor ieder kind hoog in het vaandel heeft staan.

Ja er moeten harde keuzen gemaakt worden, aan de wortel en niet aan de boom die al groeit.

Bij het aannemen van de motie gaan partijen voorbij aan de wortel van het vraagstuk en zullen gemeenten in de toekomst meer geconfronteerd worden met emotionele/ morele chantage, dan wel dwang!

Dit is een vreselijke situatie, die nu over de ruggen van alle minderjarigen, wordt afgespeeld.

Laten de partijen die deze motie indienen en die een landelijke verbinding hebben hun partijen bewegen harde actie te voeren tegen het falende asielbeleid/ de twee partijen die in de landelijke coalitie vertegenwoordigd zijn zouden hun landelijke partijen moeten beïnvloedden om uit de coalitie te stappen, om zo de weg vrij te maken voor nieuw beleid. Maar dat zal niet gebeuren en dus worden wij als gemeente geconfronteerd met dit soort moties!

Wilt u Het Vechtse Verbond ondersteunen/ adviseren bezoek onze website en wordt lid!

Het Vechtse Verbond