Eigen bijdrage PvdA: 'Op een sociaal woonfonds kan je bouwen!'

 De PvdA wil, dat van alle nieuwbouw in Stichtse Vecht tenminste 30% sociale huur is, ook bij kleinere projecten. Voor kleinere projecten is het soms echter lastig om dat aandeel sociale huur te realiseren. Er is dan vaak moeilijk een investeerder te vinden die het deel sociale huur wil realiseren in de kleine hoeveelheid woningen die gebouwd worden in een project. Daarom bedacht de gemeente een zogenaamd vereveningsfonds. Daarmee kunnen initiatiefnemers of investeerders de plicht tot realisatie van sociale huur “afkopen”. Met dit bedrag kan dan op een andere locatie extra sociale huur worden gerealiseerd. 

Beleid

In 2016 is in opdracht van het college een onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een sociaal woningbouwfonds in Stichtse Vecht. Het college heeft vervolgens een vereveningsfonds als actiepunt opgenomen in uitvoeringsprogramma van de woonvisie (2017-2022). Ook in de omgevingsvisie wordt het Vereveningsfonds als het middel om bij nieuwbouwplannen de komende jaren 30% sociale huurwoningen te realiseren.

Papieren tijger

De PvdA Stichtse Vecht stelt vast dat er nog steeds geen vereveningsfonds is, en wil dat het college haar eigen beleid uitvoert en zo snel mogelijk dat fonds inricht. Anders blijft het bij woorden, en is de woonvisie die moet leiden tot daadwerkelijk 30% sociale huur niet meer dan een papieren tijger.

Goed voorbeeld

Dat blijkt bijvoorbeeld in het nu aan de raad voorliggend voorstel rondom Zandpad 41 , op de agenda van de commissie op 9 mei 2023. Dat is een klein project waarbij er geen sociale huur gebouwd gaat worden. Goed zichtbaar is, dat de initiatiefnemer niet gedwongen kan worden tot een bijdrage aan de realisatie van sociale huur in onze gemeente.

Motie

De fracties van PvdA Stichtse Vecht en Samen Stichtse Vecht overwegen een motie om zo snel mogelijk een verordening vast te stellen waarmee het vereveningsfonds administratief en praktisch wordt ingericht en waarmee de bijdrage van initiatiefnemers van kleinere projecten afdwingbaar is.


Meer nieuws