Extra miljoenen nodig voor wijkteams, Jeugdhulp en Wmo-begeleiding

Op 11 oktober 2022 hebben het bestuur van Timon en gemeente Stichtse Vecht gezamenlijk opdracht verleend aan BDO voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijging bij TIM Stichtse Vecht en de risicoverdeling. Vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Timon over 2022 verstrekt de gemeente een aanvullende bijdrage van € 3 miljoen. In december 2022 werd al eerder een aanvullende bijdrage van 2 miljoen verstrekt. Voor 2023 wordt een extra aanvullende bijdrage verstrekt van 4 miljoen euro. 

Door de aanvullende bijdragen borgen we als gemeente de continuïteit van benodigde zorg voor onze inwoners.

• Gemeente Stichtse Vecht

Waarvoor kan je bij TIM terecht?

Je kunt bij TIM Stichtse Vecht terecht met je vragen over wijkteamondersteuning of aanvullende (jeugd)zorg. Denk bijvoorbeeld aan vragen over opvoeding, als er sprake is van scheidingsproblematiek, voor dagbesteding of als je last hebt van mentale klachten. Ook voor Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang kunt u bij TIM SV terecht. Voor aanvullende zorg werken wijkteams rechtstreeks samen met specialistische teams. Daarnaast werkt TIM samen met diverse andere partners in de ondersteuning en zorg.

Kostenstijgingen

Gemeente Stichtse Vecht: 'TIM Stichtse Vecht heeft in 2022 te maken gehad met een forse kostenstijging voor de uitvoering van de wijkteams, Jeugdhulp en Wmo-begeleiding. BDO heeft de afgelopen maanden in opdracht van Timon en de gemeente een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de tekorten en de verdeling van de risico’s. Uit hun onderzoek blijkt een onvoorziene groei in zorgkosten. Deze groei was ook zichtbaar in 2021 bij de gemeente voorafgaand aan de start van TIM en heeft zich in 2022 bij TIM verder doorgezet.'

Oorzaak stijgende kosten

BDO onderscheidt in het onderzoek verschillende oorzaken voor de kostenstijging. Gemeente Stichtse Vecht: 'De belangrijkste verklaring is het effect van de COVID-pandemie. Evenals in geheel Nederland (blijkend uit trendonderzoek), heeft ook in de gemeente Stichtse Vecht een veel grotere groep inwoners in 2022 bij TIM Stichtse Vecht een intensiever beroep gedaan op ondersteuning vanuit de Jeugdhulp en Wmo-begeleiding dan mocht worden verwacht. Daardoor is TIM slechts deels in staat geweest om de beoogde transformatie te realiseren die nodig is om de kosten om te buigen en daarmee binnen het vaste budget te blijven. Tegelijk ziet de gemeente dat TIM, ondanks de grote uitdagingen, wel al een eerste beweging laat zien richting de beoogde transformatie.'

BDO heeft geconcludeerd dat de gemeente grotendeels verantwoordelijk is voor de extra kosten van TIM, die BDO definieert als ‘marktrisico’. De gemeente is volgens het contract verantwoordelijk voor het marktrisico.

Aanvullende bijdrage

Gemeente Stichtse Vecht: 'De gemeente doet hiervoor daarom nogmaals, in aanvulling op de tegemoetkoming van 2 miljoen in december 2022, een aanvullende bijdrage voor 2022 van 3 miljoen, vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Timon. Immers, de Jeugdwet en de Wmo zijn open-einde regelingen.' Ook voor 2023 zien we dat veel meer inwoners zorg van TIM nodig hebben. Daarom kennen we ook voor 2023 een aanvullende bijdrage toe van in totaal € 4 miljoen. Hierdoor borgen we als gemeente de continuïteit van benodigde zorg voor onze inwoners.'

Samenwerken

Gemeente Stichtse Vecht: 'Nu het onderzoek door BDO is afgerond zetten wij samen met de directie van stichting Timon en de medewerkers van TIM Stichtse Vecht deze transformatie in de ondersteuning en zorg voor onze inwoners verder door. Normaliseren is ook een belangrijke opdracht voor alle partijen in Stichtse Vecht. Samen met het voorveld werken we aan een preventief aanbod dat nog beter aansluit bij de opdracht van TIM Stichtse Vecht en TIM minder zorgvragen krijgt' 

In een commissievergadering ergens in de komende weken zal de situatie bij TIM Stichtse Vecht uitvoerig worden besproken met de politiek. Deze week werd de politiek in een informatieve commissie al door de gemeente bijgepraat over de laatste stand van zaken. 


Meer nieuws