Formatie gemeentebestuur op koers

Volgens een tussentijds bericht van formateur Yvonne van Mastrigt verloopt het formatieproces tussen Lokaal Liberaal, VVD, D66 en Streekbelangen voorspoedig. Fracties van alle partijen worden uitgenodigd om in een gesprek een reactie te geven op het coalitieakkoord in hoofdlijnen. De algehele verwachting is dat na Pinksteren het nieuwe gemeentebestuur zal worden benoemd en geïnstalleerd. (Archieffoto nieuwe gemeenteraad Stichtse Vecht maart 2022).

Beperkte ambities

Een ambitieus gemeentebestuur dat inzet op innovatie, nieuwe projecten en grote veranderingen is niet te verwachten. Formateur Yvonne van Mastrigt in een brief aan de gemeenteraad: 'Het is het formatieteam duidelijk dat met name in het eerste deel van de komende bestuursperiode de ambities beperkt moeten blijven om de ambtelijke organisatie de gelegenheid te geven weer voluit te kunnen gaan functioneren. Daarnaast is het noodzakelijk om te komen tot een strategisch financieel meerjarenbeleid om de grote inhoudelijke ambities voor de toekomst van Stichtse Vecht te kunnen waarmaken. Het formatieteam werkt dan ook aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij allereerst deze beide zaken worden uitgewerkt. '

Politiek aan tafel

Alle fracties van de partijen in de raad (12) krijgen de mogelijkheid te reageren op de hoofdlijnen van het akkoord. Dit met het doel om te komen tot een zo breed mogelijk gedragen en realistisch coalitieakkoord voor Stichtse Vecht: 'Tijdens dit gesprek zal de hoofdlijn van het coalitieakkoord tot nu toe nader worden toegelicht en zal worden gevraagd daar inbreng op te leveren. Nadat de formerende partijen deze gesprekken hebben gevoerd, zullen zij het coalitieakkoord verder afronden en zal, na de financiële en personele check, het definitieve akkoord vermoedelijk rond 2 juni worden gepresenteerd. Het streven is om het nieuwe college in de week na Pinksteren te installeren,' aldus formateur Yvonne van Mastrigt. 

Daarvoor is de datum van 7 juni reeds als optie in de agenda van de raad vastgelegd. Dinsdag 17 mei staat de volgende raadsvergadering op de agenda. Deze vergadering staat in het teken van benoeming van leden voor diverse raadsorganen zoals presidium (agenda bepalend orgaan) en benoeming commissieleden.