Forse financiële injectie noodzakelijk voor schoolgebouwen Stichtse Vecht

De gemeente werkt aan een Integraal Huisvestingsplan. Uit eerste inventarisatie is gebleken dat er de komende jaren fors financieel geïnvesteerd dient te worden. Tot 2030 is circa 39 miljoen euro nodig. (Archieffoto ter illustratie)

Gemeente Stichtse Vecht: 'De rol van de gemeente is om bij onderwijshuisvesting te zorgen voor de investeringen in nieuwbouw. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud. Om deze processen met elkaar af te stemmen is het binnenkort wettelijk verplicht om een Integraal Huisvestingsplan (IHP) op te stellen. In 2022 is de Gemeente Stichtse Vecht hiermee gestart. Bij de inventarisatie is gebleken dat door een verouderd scholenbestand er de komende jaren fors geïnvesteerd dient te worden. Dit is o.a. te verklaren doordat een deel van de Stichtse Vecht in de jaren 70 en 80 is bijgebouwd en daarmee ook het scholenbestand uit die tijd dateert.'

Vervangingsopgave

Het bovenstaande betekent concreet dat de gemeente aan de vooravond staat van een flinke vervagingsopgave over alle kernen van Stichtse Vecht. Gemiddeld moet er minimaal één school per jaar en één gymzaal per twee jaar worden gerealiseerd: 'Op basis van een eerste inschatting zal, naast de lopende projecten, tot 2030 circa 39,0 miljoen aan investeringsruimte nodig zijn,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'Met de schoolbesturen moet op basis van een scenarioanalyse nog een keuze gemaakt worden welke projecten als eerste aan de beurt komen. De beoogde projecten zullen jaarlijks bij de begrotingsronde aangevraagd worden. Bij de komende kadernota (2024/2027) worden de ambities als voorbereidingskrediet ingebracht.'