RTV Stichtse Vecht

Gaat de provincie in Stichtse Vecht gebieden aanwijzen voor windenergie?

In Stichtse Vecht heeft de raad en college van B&W zich eerder uitgesproken voor toepassing van zonne-energie in plaats van windenergie. Volgens de Provincie is de balans tussen zonne- en windenergie in de gehele provincie volledig scheef. Gaat de Provincie in de toekomst ingrijpen door gebieden voor windenergie aan te wijzen in de provincie en / of in Stichtse Vecht? (Archieffoto ter illustratie)

Eerder genomen besluit in Stichtse Vecht

Stichtse Vecht levert net als alle gemeenten in Nederland haar bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategie (RES). In september 2020 stelde de gemeenteraad vast wat de doelstelling is van de gemeente Stichtse Vecht op het vlak van duurzame energieopwekking: 0,1 Terrawattuur (70-100 hectare, dat zijn 100-150 voetbalvelden) in 2030 en 0,2 Terrawattuur (TWh) in 2040. De gemeenteraad heeft besloten dat dit in Stichtse Vecht met zonne-energie ingevuld wordt en niet met windenergie. Energiebesparing en het plaatsen van zonnepanelen op daken is niet genoeg om het doel te halen. Daarom zijn ook zonnevelden nodig in Stichtse Vecht.

Balans tussen zonne- en windenergie scheef

De provincie heeft de plannen van alle gemeenten in de provincie geanalyseerd: ‘Hieruit blijkt dat de verhouding opgesteld vermogen zon – wind 90% - 10% is terwijl voor het energienetwerk een verhouding van 50%-50% optimaal zou zijn,’ aldus de provincie Utrecht. Een woordvoerder van de provincie Utrecht vervolgt: ‘Stedin en Tennet -  de netbeerheerders – geven aan dat een goede mix zon en wind belangrijk is. Door dezelfde kabel kan op jaarbasis driemaal zoveel windenergie stromen dan zonne-energie, omdat het vaker waait dan dat de zon schijnt. Dus om het netwerk optimaal te benutten, is een goede mix belangrijk.’ Daarnaast is het volgens experts kosten- en ruimtebesparend om windparken aan te leggen in plaats van alleen zonnevelden. 

Meer plannen voor wind in de provincie

Waar de huidige plannen uitgaan van 90 % aan zonne-energie daar is de provincie voorstander van een verhouding van 50-50. Concreet; de provincie wil dat gemeenten meer plannen gaan maken voor de toepassing van windenergie. Provincie Utrecht: ‘Wij hebben de gemeenten opgeroepen om voor 1 december met meer windplannen te komen. Daarbij zullen we gemeenten ondersteunen om deze windplannen uit te werken middels o.a. onderzoeken en afstemming met buurgemeenten.’

Gemeente Stichtse Vecht wordt dus gevraagd om opnieuw naar de plannen te kijken: ‘Het is niet noodzakelijk dat elke gemeente een windmolen/park op het grondgebied krijgt. Zolang de verhouding zon-wind in de RES U16 maar klopt. Wij vragen alle gemeenten, dus ook de gemeente Stichtse Vecht, om (opnieuw) naar de mogelijkheden voor wind binnen hun gemeentegrenzen te kijken en logische locaties te benutten voor wind zodat de totale verhouding zon-wind in de hele provincie in balans is en daarmee de gezamenlijke doelstelling van de RES haalbaar wordt.’

1 december belangrijke datum

Gemeenten worden concreet gevraagd opnieuw te kijken naar mogelijkheden en plannen voor windenergie. Op 1 december worden de eventueel gewijzigde plannen bekeken en beoordeeld: ‘Op 1 december inventariseren we de windplannen die door de gemeenten zijn ingebracht. Daarna zullen we een voortgangsrapportage opstellen op basis van de monitoringsdata van de 3 Regionale Energie Strategieën en kunnen we pas weten of het voldoende is,’ aldus de provincie. 

Toch nog windmolens en windmolenparken?

Stichtse Vecht heeft zich al eerder negatief uitgesproken tegen de komst van windmolens en windmolenparken in Stichtse Vecht. Uitgangspunt is en blijft zonne-energie. Maar bij een 90-10 verhouding waarbij de provincie aanstuurt op een verhouding tussen zon- en windenergie van 50-50, is het niet uitgesloten dat de provincie in de toekomst op dat gebied gaat ingrijpen: ‘Of de provincie procedures zal starten om windlocaties aan te wijzen hangt ervan af of er na 1 december op regionale schaal genoeg windplannen zijn ingebracht. Er zijn vanuit de provincie op dit moment geen specifieke plannen in voorbereiding, voor geen enkele gemeente.’

Wel bevestigt de provincie dat het de bevoegdheid heeft om zelf locaties voor wind in de provincie aan te wijzen. Zover is het echter nog lang niet al hangt de dreiging wel boven het hoofd. Provincie Utrecht: ‘Provinciale Staten debatteert op 21 september aanstaande over de Tussenbalans en het voorstel van Gedeputeerde Staten om – bij onvoldoende windplannen – het provinciaal instrumentarium in te kunnen zetten.’