Gaat Stichtse Vecht de hondenbelasting afschaffen in 2025?

Op dinsdag 7 november om 19:30 uur bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting. Hoe wordt er het aankomende jaar invulling gegeven aan de gemeentefinanciën? De raadsfracties geven aan wat zij van deze plannen vinden en wat zij hieraan willen wijzigen. Zo wordt een voorstel van Lokaal Liberaal, VVD en Samen Stichtse Vecht behandeld om de hondenbelasting in 2025 af te schaffen. De huidige programmabegroting biedt namelijk geen ruimte om de hondenbelasting voor 2024 af te schaffen. 

Spreekrecht

Vier inwoners maken gebruik van het spreekrecht. Drie inwoners spreken in over de Maarsseveensevaart en 1 inwoner spreekt in over de speeltuin Schilderswijk.

Programmabegroting 2024

De begroting is de uitwerking van de kadernota. In de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027 zijn de uitkomsten van de kadernota financieel verwerkt en geeft het college het beleid voor 2024 en volgende jaren aan. De raad wordt gevraagd de lasten en baten per programma en de voorgestelde investeringen vast te stellen. Kennis te nemen van het meerjarenperspectief en de programmabegroting vast te stellen waaronder de hoogte van het structureel weerstandsvermogen en de kostendekking van de afvalstoffenheffing. De programmabegroting is in te zien op deze webpagina.

Wijzigingsvoorstellen

Verschillende raadsfracties proberen met moties en amendementen het voorliggende voorstel te beïnvloeden. Tot dusver zijn onderstaande wijzigingsvoorstellen ingediend.

Amendementen

· Groen Links e.a. - Speeltuin Schilderswijk

· D66 e.a. Lokale inclusie agenda

· BVNL - Indexering belastingen, heffingen en overige inkomsten

Moties

· CDA e.a. - Toegankelijkheid openbare ruimte

· LL e.a. - Afschaffen hondenbelasting

· SP e.a. - Tegengaan Niet-Gebruik

· SP e.a. - De Jeugd Heeft De Toekomst

· NL - Toeristenbelasting voor jongeren heroverwegen

· GL e.a. – Mantelzorg

· CDA e.a. - Onderhoud wegen buitengebied

De gehele vergadering wordt inclusief interviews en duiding uitgezonden op dinsdag 7 november 2023 vanaf 19.00 uur. Live op TV en live via de online stream. De vergadering bijwonen kan in de raadzaal of online via de videoverbinding op gemeentelijke website. De dag na de vergadering zijn de videobeelden vanuit de raad voorzien van ondertiteling.