Geen extra financiële steun vanuit gemeente te verwachten in strijd tegen energiearmoede

Tijdens de politieke commissie sociaal domein van dinsdag 4 oktober jongstleden, stonden twee moties met betrekking tot energiearmoede op de agenda. Uit het debat blijkt dat een meerderheid van de politiek de gekozen strategie van het college van B&W ondersteunt. Die zet in op informatieverstrekking naar inwoners en het verwijzen naar het juiste loket. Extra financiële steun voor minima en gezinnen met een middeninkomen - zoals in buurgemeente Utrecht het geval is - is in Stichtse Vecht niet te verwachten. 

Plannen energiearmoede

De gemeente werkt aan een uitvoeringsplan ‘Energiearmoede.’ Het plan dat in november wordt verwacht richt zich vooral op informatiestrekking en de beste manier van het bereiken van de inwoners. Een ruimere financiële compensatie of mogelijkheden op gemeenteniveau is daarin niet te verwachten. 

Utrechts voorbeeld

Raadslid Sophia Jeddaoui van de PvdA refereerde in de commissie aan de verruiming van regels in de gemeente Utrecht. Die deur werd hard door commissielid Kenneth de Boer van Lokaal Liberaal - de grootste politieke partij in Stichtse Vecht - dichtgegooid: ‘Ik hoor u een vergelijking maken met Utrecht. Volgens mij zitten we hier in Stichtse Vecht en hebben we te maken met de problematiek van Stichtse Vecht en ik zou u willen vragen te richten op deze gemeente.’ Een makkelijke manier om de suggestie te pareren; immers minma zijn niet plaatsgebonden. Uit openbare bronnen blijkt dat in Stichtse Vecht 4,20% procent van de huishoudens een inkomen heeft op of rond het sociaal minimum. Studentenhuishoudens en huishoudens met een onvolledig jaarinkomen zijn hierin niet meegenomen. In Stichtse Vecht wonen er 28.618 huishoudens. Daarnaast wordt verwacht dat ook huishouders met een middeninkomen in de knoop komen door de alsmaar stijgende prijzen. De reden ligt naar verwachting echter in het financiële plaatje van de gemeente. Eerder typeerde wethouder Wisseborn in een uitzending van Rondom de Raad (Vanaf 06:50) de financiële stand van Stichtse Vecht als 'heel zorgelijk.'

We hebben gewoon niet zo veel geld. Het is op de kleintjes letten

• Wethouder Arjan Wisseborn in Rondom de Raad van 27 september jongstleden

Gemeentelijke plannen

Achter de schermen werkt de gemeente hard aan hulp aan inwoners. Wethouder Karin van Viet (Streekbelangen): ‘‘Wij hebben ons aangesloten bij de Nederlandse schuldhulproute. Hier kunnen inwoners, organisaties en bedrijven zich melden als zij vragen hebben over hun financiën. Je wordt bij problemen doorverwezen naar lokale partners. We hebben bij de bibliotheek in Maarssenbroek een centraal informatiepunt. Ook daar kan je terecht voor het stellen van vragen.’

Moties

Concreet stond in de commissie de behandeling van twee moties ter behandeling. Deze moties zullen tijdens een volgende raadsvergadering ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. D66 en de PvdA willen dat er in Stichtse Vecht een meldpunt energielasten voor inwoners, organisaties en bedrijven wordt ingesteld. Het CDA wil dat het college gaat inventariseren welke verenigingen en stichtingen in Stichtse Vecht zonder winstoogmerk er in de problemen komen vanwege de hoge energiekosten.

Steun voor gemeentelijk beleid

Wethouder van Vliet (Streekbelangen) gaat de moties niet steunen en kreeg bijval vanuit de meerderheid van de raad: Kenneth de Boer Lokaal Liberaal: ‘Wij steunen de motie niet; het zit al in de pijplijn. De moties zijn overbodig.’ Ike Roetman CU/SGP: ‘Wij hebben toch de indruk dat de gemeente datgene doet wat in haar vermogen ligt, ondanks de prangende vragen vanuit de maatschappij.' Sligtenhorst van Streekbelangen: ‘Het college is al scherp wat er nu al aan de hand is. De moties zijn sympathiek maar er wordt al heel veel gedaan.’ De Wit VVD: ‘We gaan beide moties niet steunen. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente hier druk mee bezig is. We vragen wel de wethouder een inventarisatie te maken van stichtingen en verenigingen zodat bij een regeling vanuit het Rijk gelijk actie kan worden ondernomen.’

Kritiek en oproep tot actie

Kritiek was er ook. Volgens diverse kleinere partijen moet de gemeente meer in financiële zin doen in plaats van het doorverwijzen van inwoners naar hulploketten. Sophia Jeddaoui PvdA: ‘Ik mis de urgentie bij de wethouder. De antwoorden zijn helder maar ik mis de urgentie. In tijden van crisis kan je niet blijven navel streven. Dan moet je handelen. Waar het vorig jaar overleven was daar gaan mensen nu echt over het randje.' Mariët Brandts van GroenLinks: ‘Het is positief dat deze moties zijn ingediend. Dit onderwerp is urgent en kan niet snel genoeg gaan.’ Tineke de Vries van de SP: ‘Alle achterstanden zullen als een tsunami over onze organisatie heen denderen. Deze mensen zijn niet geholpen met informatie hoe zij hun woning kunnen verduurzamen.’  Mevrouw Jaipal van Samen Stichtse Vecht: ‘Wij vinden armoede en preventie heel belangrijk. Wat wij wel zien zitten is dat het college bij de aanvraag van de energietoeslag de 120 % inkomensgrens loslaat en daar bijvoorbeeld 130 van maakt.'

Hulp bij energiekosten

In een laatste reactie gaf wethouder van Vliet (Streekbelangen) een opsomming van zaken die de gemeente in gang heeft gezet. Op de website van de gemeente zijn onder de noemer ‘hulp bij hoge energiekosten’ een groot aantal maatregelen en tips gebundeld zodat informatie op één centrale plek is te vinden. Wethouder van Vliet als afsluiting van de commissie: ‘Ik vind beide moties sympathiek. Ik vind het ook heel goed dat er door de commissie zoveel aandacht aan wordt besteed. Maar toch zal ik de moties niet steunen omdat we er al zo actief mee bezig zijn.’  Volgende week zal de gemeente meer bekend maken over de samenwerking met schuldhulproute. 

Op nationaal niveau heeft de overheid per 1 januari 2023 een prijsplafond ingesteld. Aanvullend daarop komt er in november en december, een energiecompensatie van 190 euro per maand per aansluiting.