RTV Stichtse Vecht

Geen taskforce armoedegolf: ‘We zijn alert op signalen’

Uit antwoorden op door SP en Samen Stichtse Vecht gestelde vragen, blijkt dat de gemeente er voor kiest geen taskforce in te stellen om adequaat te kunnen handelen bij een dreigende armoedegolf voor individuele inwoners. Volgens de gemeente zijn de huidige maatregelen voldoende: ‘Wij zijn echter alert op signalen die we zien, bijvoorbeeld vanuit Vroegsignalering.’

Uit de antwoorden blijkt dat er pro-actief geen aanvullende steunpakketten op lokaal niveau klaar staan voor inwoners die de stijgende kosten niet kunnen opvangen. Zo zijn er door de overheid op landelijk niveau onlangs maatregelen genomen en heeft de gemeente vanuit het minimabeleid zaken georganiseerd. 

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op gestelde vragen door de SP en Samen Stichtse Vecht: ‘Vanuit de bestaande samenwerkingsafspraken rondom Vroegsignalering worden signalen over dreigende huurachterstanden zo snel mogelijk aangepakt, TIM maakt onderdeel uit van onze aanpak. Er zijn geen aanvullende steunpakketten bovenop de ondersteuning waar we al uitvoering aan geven of aan werken. Tevens zetten we in op voorlichting door de aansluiting op de Nederlandse Schuldhulproute en de themadagen die worden georganiseerd door Leef MD en de Bibliotheek.’

Die inzet op voorlichting en informatie was al eerder aangegeven door de gemeente. Uit eerdere vragen gesteld door raadslid Tasche van D66 en raadslid Burgering van de PvdA, bleek dat de gemeente werkt aan een concreet uitvoeringsplan ‘Energiearmoede.’ Het plan richt zich vooral op informatiestrekking en de beste manier van het bereiken van de inwoners. Extra acties en extra financiële ondersteuning buiten de bestaande mogelijkheden is niet aan de orde. 

De ideeën van beide partijen om met woningcorporaties en particuliere verhuurders in gesprek te gaan over een niet-uitzetten beleid of realisatie van verwarmde dagopvang voor ouderen ,wordt door de gemeente negatief beantwoord: ‘Wij zijn zeer alert op signalen over het afsluiten van energiecontracten. In het kader van vroeg signalering krijgt de gemeente een signaal van de energieleverancier indien een inwoner wordt afgesloten. Na deze melding wordt contact opgenomen met de bewoner om de afsluiting te voorkomen en ondersteuning te bieden.’ Volgens de gemeente zijn dat soort plannen overbodig is de algemene conclusie. 

Ook voor ondernemers staat vanuit de gemeente een standaardpakket klaar. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Op het moment dat er betalingsproblemen (dreigen te) ontstaan bij ondernemers, kunnen zij zich melden bij Menzing & Partners, Over Rood of Bureau Zelfstandigen (Bbz) in Utrecht. Zij kunnen ondersteuning bieden.’