Gemeente aan de slag met stedenbouwkundig plan Zogwetering

Na besluitvorming in de raad van Stichtse Vecht is de gemeente aan de slag gegaan met het stedenbouwkundig plan Zogwetering. 

Dinsdag 19 april heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de kaders voor het stedenbouwkundig plan: het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). 

Verkeerssituatie in de nieuwe woonwijk

Een belangrijk punt van aandacht is de verkeerssituatie in de nieuwe wijk. Omwonenden geven aan nu al overlast te hebben van verkeer van en naar het Zandpad. Daarnaast vinden ze dat vooral de Diependaalsedijk, de Driehoekslaan en de Dr. Plesmanlaan nu al behoorlijk druk zijn, en dat daar sprake is van onoverzichtelijke verkeerssituaties. Bij het vaststellen van de structuurvisie voor de Zogwetering is al gezegd dat er gekeken zal worden naar de inrichting van de wegen naar en in de nieuwe woonwijk.

De gemeente gaat dit traject nu tegelijk oppakken met de planvorming voor de nieuwe woonwijk, zodat de verkeerssituatie in orde is als de wijk klaar is. We zorgen er ook voor dat de nieuwe inrichtingsplannen passen bij de herinrichting van het Zandpad. Natuurlijk krijgen omwonenden de kans om ook hier over mee te praten. Houd de berichtgeving van de gemeente in de gaten.

Aantal woningen

Tijdens de participatie waren er ook partijen die aangaven dat ze het minimum aantal van 100 woningen in de Zogwetering te veel vinden. Er is binnen onze gemeente een enorme behoefte aan woningen. Het bouwen van 100 tot 130 woningen in de Zogwetering zorgt voor een mooie toevoeging aan het woningaanbod binnen de bebouwde kom.

Daarnaast is een belangrijk uitgangspunt dat de uitvoering van deze woningbouwontwikkeling sluitend is: het doel is niet om winst te maken, maar onder aan de streep mag geen min staan. Met een woningbouwprogramma met 30% sociale huurwoningen, 30% woningen in de middenhuur en 40% vrije sector, is een aantal van 100 tot 130 woningen nodig om uit de kosten te kunnen komen.

Voor de structuurvisie is een schets gemaakt waarbij in kaart is gebracht waar de woningen dan gebouwd zouden worden. Uit deze ‘proefverkaveling’ bleek dit aantal heel goed mogelijk. Zogwetering wordt een  duurzame woonwijk waar het prettig wonen is. Daarom passen we dit aantal niet aan.

Inspraak in het stedenbouwkundig plan

Het stedenbouwkundig plan maken we samen met omwonenden en belanghebbenden. We beginnen met de ruimtelijke indeling en de inrichting van de woonvelden. Daarna maken we keuzes over bouwstijlen en het uiterlijk van de woonwijk. We verwachten dat het stedenbouwkundig plan dit najaar in concept klaar is. Dan kan iedereen zijn mening erover geven. Daarna neemt de gemeenteraad er een besluit over.

Meer weten?

Wil je meer weten over het project Zogwetering? Kijk dan op www.stichtsevecht.nl/zogwetering. Je kunt daar ook het Stedenbouwkundig Programma van Eisen bekijken en je abonneren op een projectnieuwsbrief over dit project.