Gemeente broedt op woonwagenbeleid

Gemeenten dienen beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Het college zal op basis van een eerder uitgevoerd behoefteonderzoek samen met een klankbordgroep beleid gaan opstellen.

Gemeente Stichtse Vecht: Het woonwagen en standplaatsenbeleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is.' Het college heeft inmiddels een woonwagenstandplaatsen behoefteonderzoek laten uitvoeren.

Op dit moment zijn er in Stichtse Vecht 10 standplaatsen voor woonwagers. De afgelopen jaren zijn er geen standplaatsen toegevoegd. De mutatiegraad is erg laag. Vanuit de zitende bewoners is er behoefte aan 3 extra standplaatsen. Vanuit andere belangstellenden is er behoefte aan 8 extra standplaatsen. Op de informele wachtsatan staan nu 10 belangstellenden.


Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het valt op dat veel van de respondenten die aangeven naar een standplaats in de gemeente Stichtse Vecht te willen verhuizen, de voorkeur hebben om op een nieuwe locatie te wonen. Op basis van de huishoudenssamenstelling en de leeftijdsopbouw van de huidige groep bewoners is het niet de verwachting dat er op korte termijn standplaatsen vrij komen door natuurlijk verloop.’


Het college zal op basis van bet behoefteonderzoek beleid gaan opstellen in afstemming met een klankbordgroep van belanghebbenden en maatschappelijke partners. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Wij streven ernaar om in het laatste kwartaal van 2021 het woonwagenstandplaatsenbeleid voor te leggen aan de raad.’