Gemeente gaat urgente verkeersveiligheidsmaatregelen uitvoeren

Het college van B&W gaat de politiek vragen in te stemmen met een krediet van € 1.159.850 voor verschillende en urgente verkeersveiligheidsmaatregelen. In de kadernota 2023 is dit investeringskrediet al opgenomen. Er is dus geen sprake van een extra krediet bovenop de huidige begroting van de gemeente. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'In de kadernota 2023 is een investeringskrediet opgenomen voor noodzakelijke verkeersmaatregelen ter hoogte van €1.000.000,- en een krediet van €371.000,-. Dit totale investeringskrediet is aangemerkt als gereserveerd voor noodzakelijke verkeersmaatregelen. Hierop is al een beslag gelegd van €120.000,- voor de aanleg van parkeerplaatsen buitenplaats Beek en Hof. Er resteert nog een krediet van 1.251.000,-. De raad wordt gevraagd om goedkeuring van de invulling hiervan. Na goedkeuring kan het krediet definitief worden toegekend.

Het gaat om de volgende specifieke maatregelen:

Huis ten Boschstraat, Maarssen

De huidige inrichting van de Huis ten Boschstraat is zodanig dat ter hoogte van de school niet veilig kan worden overgestoken. De op de kruising aangebrachte verkeersdrempels veroorzaken door het zware verkeer trillingen in nabij gelegen woningen. De herinrichting heeft als doel de snelheid op het traject te verlagen de verkeerveiligheid en oversteekbaarheid bij de school te verbeteren. Wegprofiel dient geloofwaardiger te worden ingericht. Hiermee verbeteren wij de veiligheid, en leefbaarheid voor omwonenden, schoolgaande kinderen en overige weggebruikers.

Brugstraat, Loenen aan de Vecht

De huidige verkeerstromen op de Brugstraat zorgen met name in het toeristenseizoen voor veel oponthoud en irritatie bij weggebruikers. Door het instellen van éénrichting verkeer, en een herinrichting van de openbare ruimte, wordt de doorstroming verkeersveiligheid/ oversteekbaarheid en bereikbaarheid van het dorp verbeterd.

Constantijn Huygensstraat, Maarssen

In de huidige situatie is het wegprofiel dusdanig krap dat goede bereikbaarheid voor vuilniswagen en hulpvoertuigen in het geding is. Het wegprofiel is te krap, waardoor trottoirbanden regelmatig kapot worden gereden. Met deze herinrichting voorkomen wij vele schaderijdingen in de toekomst, en verzekeren wij de aanrijdbaarheid van nutsvoertuigen en hulpdiensten. Hierdoor vergroten wij de leefbaarheid in dit gebied.

Aanpak aansluiting Straatweg/Vrijheidslaan/Rietland, Breukelen

In de huidige situatie ligt het fietspad te kort langs de rijbaan, en ontbreekt het aan een voldoende obstakelvrije zone tussen rijbaan en fietspad. Daarnaast ligt de snelheid, door een niet geloofwaardig wegprofiel (te) hoog. Dit tezamen geeft een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Ook dient de overgang van buiten naar binnen de bebouwde kom, geloofwaardiger te worden ontworpen. Met een herinrichting van de aansluiting verbeteren wij de oversteekbaarheid, herkenbaarheid en daarmee de algehele verkeersveiligheid van het beoogde tracé.

In de commissie fysiek domein wordt het voorstel van het college van B&W met de politiek besproken. 


Meer nieuws