Gemeente geeft klap op woonvisie en laat kerstbomenactie terugkomen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft in de raadsvergadering van 26 september jongstleden een klap gegeven op de nieuwe Woonvisie voor de jaren 2023 - 2030. Daarnaast heeft ze de motie van initiatiefnemer CDA aangenomen die het mogelijk maakt dat in 2025 de kerstbomenactie voor kinderen in ere wordt hersteld.

Tijdens de raad werd mevrouw Strijk als commissielid voor de nieuwe partij Nieuw Links benoemd en beëdigd en werden tal van hamerstukken aangenomen waaronder de 'Strategische verkenning Breukelen' en de Bestuursrapportage 2023. Het verzamelplan Stichtse Vecht werd door de raad aangenomen. Voor negen locaties in de gemeente is door verschillende initiatiefnemers een verzoek ingediend een postzegelbestemmingsplan vast te stellen. Op één locatie na betreft het locaties in het landelijk gebied. In het ‘Verzamelplan Stichtse Vecht 2022’ worden deze negen postzegelplannen samengevoegd tot één bestemmingsplan. Ook ging de raad akkoord met de 'Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit Stichtse Vecht 2024.' Met inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 moet de gemeente beschikken over een eigen, onafhankelijke adviescommissie voor het ruimtelijk domein. Deze adviescommissie gaat onder meer de welstandsadviezen uitbrengen, brengt op eigen initiatief en ongevraagd (beleids)adviezen uit en adviseert in het vooroverleg met initiatiefnemers. Deze commissie wordt ingesteld met behulp van deze verordening.

Woonvisie 2023-2030

Langer vergaderde de raad over de Woonvisie 2023-2030. De Woonvisie 2023 - 2030 is een gezamenlijke visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen.

Motie Kerstbomen ophalen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft positief gereageerd op het initiatief van het CDA om de actie 'kerstbomen ophalen door kinderen ' in ere te herstellen. Dit wordt echter nog niet bij de komende feestdagen uitgevoerd. De actie wordt voor de Kerst van 2024 opgestart. Kinderen kunnen dan in 2025 meedoen aan de actie. De motie werd ingediend op initiatief van het CDA en mede ondersteund door de ChristenUnie/SGP, Het Vechtse Verbond, BVNL, Lokaal Liberaal en Samen Stichtse Vecht.

Motie 4e aanvliegroute Schiphol

GroenLinks uitte al eerder haar zorgen over de 4e aanvliegroute van Schiphol. Haar motie van voor het zomerreces werd pas in september behandeld in de commissie en kon pas dinsdag 26 september aan de gemeenteraad worden aangeboden. Ondanks de brede steun van partijen zoals PvdA, SP, het Vechtse Verbond, CDA en Samen Stichtse Vecht was er geen meerderheid van de raad om een lobby te richten op de Rijksoverheid om een vierde aanvliegroute op Schiphol te voorkomen.

Integrale uitzending Rondom de Raad 26 september 2023