RTV Stichtse Vecht

Gemeente in gesprek met Schulp over toekomst

Dinsdag 1 november vergaderde de gemeenteraad van Stichtse Vecht en nam het tal van besluiten. 

Bestemmingsplan de Vecht

Het bestemmingsplan de Vecht werd door de raad unaniem aangenomen. Het bestemmingsplan gaat over het gebruik van de rivier en de regels die hier van toepassing zijn. Het doel van dit bestemmingsplan is om alle regels die al jaren gelden voor iedereen inzichtelijk te maken, te actualiseren en waar mogelijk te uniformeren.

In een nagesprek met wethouder Polman en raadslid Hoek van Het Vechtse Verbond gingen we in op de vraag wat dit beleid nu concreet betekent voor de inwoners van Stichtse Vecht.

Reparatie bestemmingsplan Rondom de Vecht

Ook het bestemmingsplan Rondom de Vecht werd aangenomen. Het plan lag wederom op de bestuurlijke tafel vanwege een uitspraak van de Raad van State. Met name de uitbreiding van het bedrijf Schulp en de consequenties ervan voor de omgeving en inwoners leidde tot debat. Een motie van Lokaal Liberaal werd met 23 stemmen voor en 9 stemmen tegen aangenomen zodat het gemeentebestuur met het bedrijf in gesprek gaat om de mogelijkheden voor de toekomst te onderzoeken voor een nieuwe locatie of nevenlocatie wanneer verdere groei van het bedrijf wenselijk is.

Kritisch rapport Rekenkamercommissie klimaatbeleid

De gemeente Stichtse Vecht heeft grote moeite met het formuleren van klimaatbeleid en het organiseren van de uitvoering daarvan volgens de Rekenkamercommissie. Dit is het gevolg van stroperige besluitvorming, gebrekkige informatievoorziening en tekortschietende personele capaciteit, aldus de Rekenkamercommissie die onderzoek deed naar het klimaatbeleid in Stichtse Vecht. De conclusies en aanbevelingen worden door de gemeenteraad overgenomen.

Kleinschalige locaties voor jonge alleenstaande vluchtelingen

Een motie van GroenLinks gesteund door de PvdA, SP, Samen Stichtse Vecht, CDA en Christenunie/SGP werd behandeld. De motie roept het gemeentebestuur op om op zoek te gaan naar plekken waar minimaal één en bij voorkoor twee tot drie kleine wooneenheden of kinderwoongroepen waar alleenstaande minderjarige vluchtelingen kunnen worden opgevangen. De motie werd met een meerderheid aangenomen. Met als doel deze opvanglocaties daadwerkelijk te realiseren.

Integrale uitzending Rondom de Raad

De uitzending van Rondom de Raad van 1 november jongstleden is integraal terug te kijken: