Gemeente investeert miljoenen in gebiedsfonds Ruimtekwartier

De komst van de nieuwe woonwijk Ruimtekwartier met duizenden nieuwe appartementen is met het aannemen van een gebiedsfonds weer een stap dichterbij. Het gebiedsfonds van € 17,9 miljoen euro wordt gebruikt voor gebiedsmaatregelen voor het gehele plangebied. Dit betreft onder andere geluidsvoorzieningen zoals stil asfalt, snelheidsbeperkingen en geluidsschermen. Ook zijn er voorzieningen opgenomen om de openbare ruimte rond de planontwikkeling in te richten en  noodzakelijke maatregelen te nemen voor het gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers. De gemeente zelf investeert € 3 miljoen euro in het fonds. Het resterende bedrag van € 14,9 miljoen euro wordt gedekt uit bijdragen derden.

Gebiedsfonds

Met de ontwikkelaars heeft afstemming plaats gevonden over de ontwikkelkaders per deelgebied, de inrichting van het openbaar gebied, het mobiliteitskader, de plintenstrategie, duurzaamheid en leefkwaliteit binnen het plangebied. Dit is vastgelegd in de zogenaamde ‘Ontwikkelkaders’. Er is nog geen overeenstemming over de overeenkomsten die gaan over de gezamenlijke uitwerking en investeringen in de buitenruimte.

Amendementen en moties

Het wel of niet doorgaan van het gebiedsfonds stond feitelijk niet ter discussie. Deze werd unaniem door de raad aangenomen. Wel werden er tijdens de behandeling amendementen (aanpassingen en aanvullingen op beleidsstukken) en moties op de agenda behandeld. Twee van de vier behandelde ingediende voorstellen werden door de raad van Stichtse Vecht omarmd.

Komst geluidswal voor aanvang bouwwerkzaamheden

Zo is definitief afgestemd dat de bouw van de geluidswal bij Bloemstede naar voren wordt gehaald nog voor de start van de bouwwerkzaamheden aan het Ruimtekwartier. Lang ging de politieke discussie over de volledige geluidswal rondom de Maarssenbroekse wijk Bloemstede. Volgens wethouder van Liempdt (Lokaal Liberaal) valt een deel van die geluidswal niet binnen de scope van dit gebiedsfonds en zal dat vanuit een ander boekhoudkundig potje gefinancierd worden. Daarnaast zal het college van B&W ook verder kijken naar mogelijke geluidswallen voor de andere Maarsssenbroekse wijken.

Verkeersmaatregelen rondom de Boomerang 

De motie van de SP, gesteund door Nieuw Links, Samen Stichtse Vecht en GroenLinks is met een aanpassing door de raad aangenomen. Alle partijen zijn het er over eens dat de verkeersmaatregelen rondom de Boomerang (Fujitsukantoor) aangepast moeten worden. Dat is ook in de plannen opgenomen zoals een loop- en fietsbrug. De roep om tijdelijke maatregelen is groot. Iets waar de wethouder al aan werkt, maar dat kost tijd vanwege procedures rondom tijdelijke verkeersmaatregelen zoals bijvoorbeeld bezwaartermijnen en dergelijke. Hij kon geen garantie geven dat deze maatregelen binnen 6 maanden zijn gerealiseerd: 'Maar er wordt hard aan gewerkt,' aldus wethouder van Liempdt. 

Integrale uitzending Rondom de Raad