Gemeente krijgt hogere PGB tarieven voor haar kiezen

Gemeenten moeten uurtarieven voor een pgb voor het sociale netwerk baseren op de CAO VVT (verzorging, verpleging, thuiszorg). Dat heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op 16 augustus 2023 bepaald in een tweetal uitspraken. Als gevolg daarvan gaan de tarieven voor pgb’s voor informele begeleiding omhoog en worden kosten voor de gemeente duurder. 

Hogere tarieven

Gemeente Stichtse Vecht: ‘De tarieven die Stichtse Vecht hanteert voor pgb’s voor informele begeleiding zijn vanaf 17 augustus 2023 te laag; de tarieven van pgb’s voor huishoudelijke hulp vanaf 1 oktober 2023. De gemeente Stichtse Vecht heeft de tarieven voor Pgb voor informele zorg afgeleid van de tarieven voor Zorg in Natura. Deze waren tot aan de uitspraak van de CRvB passend. Als gevolg van deze uitspraak van de CRvB voldoen de tarieven in de verordening en de uitvoeringsregels Wmo en Jeugd 2022 Stichtse Vecht zijn vastgesteld niet meer.’ Het verschil tussen de nieuwe en de huidige tarieven die Stichtse Vecht hanteert voor PGB’s voor huishoudelijke hulp is € 0,10 cent per uur (vanaf 1 oktober 2023). TIM Stichtse Vecht is verantwoordelijk voor de Pgb’s voor informele begeleiding. De noodzakelijke verhoging van Pgb’s voor informele begeleiding bedraagt vanaf 17 augustus 2023 € 3,20 euro per uur ten opzichte van de huidige tarieven.

Aanpassen verordening

Gemeenten zijn verplicht de uitspraken van de CRvB over te nemen. Dat vraagt om een aanpassing van de lopende verordening. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het college is zich ervan bewust dat aanpassingen aan de verordening moeten worden goedgekeurd door de raad. Om inwoners die gebruik maken van een Pgb niet in de problemen te brengen is aan het college gevraagd de tarieven met terugwerkende kracht vast in lijn te brengen met de uitspraak van de CRvB en deze vast te mogen verhogen. Dit voorkomt tevens eventuele bezwaar en beroepsprocedures.’

Mogelijk heeft de uitspraak ook consequenties voor de tarieven van de Pgb’s voor de jeugdwet. Gemeente Stichtse Vecht daarover: ‘Of de tarieven moeten worden aangepast wordt op dit moment onderzocht. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft gemeenten daarom geadviseerd om een beslissing over verhogen uit te stellen totdat er meer bekend is. Stichtse Vecht heeft dit advies van de VNG overgenomen.’