Gemeente loopt achterstand op taakstelling huisvesting statushouders in

Stichtse Vecht diende voor de eerste helft van 2022, 94 statushouders te vestigen. Dat was inclusief de eerder opgelopen achterstand uit 2021 van 57 statushouders. Per juli waren er dit jaar 78 statushouders gehuisvest zodat in de eerste helft van dit jaar de achterstand is teruggelopen tot 16 statushouders. 

De achterstand van de huisvesting van statushouders blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op door gemeenteraadslid Burgering (PvdA) en Brandts (GroenLinks) gestelde vragen in juli van dit jaar. Deze vragen werden gesteld naar aanleiding van de toenmalige situatie in Ter Apel, de opvang van Oekraïners in Stichtse Vecht en de wijze waarop opvang plaatsvond. Indieners van de vragen stelde dat de gemeente geen rekening had gehouden met het geleidsheidsbeginsel. Volgens het college van B&W was dat een onjuiste constatering. 

Ondanks het feit dat de achtstand op de taakstelling is teruggelopen, voldoet Stichtse Vecht niet aan haar wettelijke taakstelling: 'We voldoen hiermee niet aan de wettelijke taakstelling, dit komt doordat onze corporaties geen kans zien om nog meer sociale huurwoningen beschikbaar te stellen voor statushouders,' aldus gemeente Stichtse Vecht. 

Partijen willen ook niet dat alle vrijstaande sociale huurwoningen direct worden toegewezen aan alleen statushouders: 'Daarnaast is in de prestatieafspraken 2022 – 2024 met de corporaties afgesproken dat de corporaties op jaarbasis maximaal 30% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan bijzondere doelgroepen toewijzen. Deze afspraak is gemaakt om ook de reguliere woningzoekenden nog een mogelijkheid te bieden op een sociale huurwoning. Portaal zit op dit moment al op 31% en Vecht & Omstreken zit op 33%. Kortom, we kunnen en mogen dus ook niet méér vragen van de corporaties dan wat zij op dit moment al doen.'