Gemeente trekt omgevingsvergunning voor komst padelbanen Loenen in

Volgens de gemeente Stichtse Vecht is de 'kruimelregeling' - die nodig was om de komst van padelbanen in Loenen aan de Vecht mogelijk te maken - verkeerd toegepast. Dat concludeert de gemeente na het ontvangen van bezwaarschriften van diverse omwonenden. De gemeente schrapt voorlopig de komst en heeft de omgevingsvergunning ingetrokken omdat er een onjuiste voorbereidingsprocedure is gevolgd. De sportverenigingen kunnen een nieuwe aanvraag indienen om de procedure opnieuw te starten. (Foto ter illustratie)

Op 8 februari 2023 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van 4 padelbanen op het terrein van sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht. Met de omgevingsvergunning is afgeweken van het bestemmingsplan door toepassing te geven aan de zogeheten ‘kruimelgevallenregeling’. Meerdere omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning. Naar aanleiding van de ingediende bezwaarschriften heeft het college een volledige heroverweging gemaakt van de verleende omgevingsvergunning.

Kruimgevallenregeling ten onrechte toegepast

De problematiek rondom padelbanen is op dit moment erg actueel in Nederland en er lopen meerdere rechterlijke procedures, waarbij is gebleken dat de jurisprudentie telkens nieuwe inzichten biedt. Gemeente Stichtse Vecht: 'Op grond van deze jurisprudentie blijkt in ieder geval, in tegenstelling tot wat in de omgevingsvergunning is overwogen, dat de padelbaan functioneel samenhangt met de omheining en daarom als één bouwwerk moet worden gezien voor de oppervlakteberekening. Dat heeft tot gevolg dat de maximum oppervlakte zoals opgenomen in de ‘kruimelgevallenregeling’ wordt overschreden. Daarmee is de ‘kruimelgevallenregeling’ ten onrechte toegepast.' Dat betekent dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure moet worden gevolgd in tegenstelling tot de eenvoudigere procedure die nu is doorlopen.

Omgevingsvergunning ingetrokken

Omdat in dit stadium al wordt geconcludeerd dat de onjuiste voorbereidingsprocedure is gevolgd, acht het college het weinig zinvol en niet in het belang van alle betrokkenen om de formele bezwaarschriftenprocedure voort te zetten. Gemeente Stichtse Vecht: 'Bovendien ligt voortzetting van de bezwaarschriftenprocedure in dit concrete geval niet in lijn met het beoogde conflictoplossende karakter ervan. Daarom heeft het college de eerder verleende omgevingsvergunning ingetrokken. Daarmee is tegemoetgekomen aan de bezwaren van omwonenden. De sportverenigingen kunnen een nieuwe aanvraag indienen om de procedure opnieuw te starten.'


Meer nieuws