Gemeente verder aan de slag met digitaal inwonerspanel

De eerste stappen die door het gemeente bestuur gemaakt zijn met het digitaal inwonerspanel is positief. Positief op het gebied van het aantal deelnemers, de uitkomsten en het gebruik van deze uitkomsten in toekomstig beleid. Een tweede digitale peiling over Informatie en communicatie voorzieningen in het sociaal domein wordt aan het einde van dit eerste kwartaal verwacht.

Aantal deelnemers

Op dit moment hebben 1456 inwoners zich aangemeld voor het inwonerspanel. De samenstelling is representatief. De leeftijdscategorie 55+ jaar is oververtegenwoordigd. De leeftijdsgroepen 35-54 jaar en 16-34 jaar zijn, in vergelijking tot de bevolkingsopbouw van de gemeente, ondervertegenwoordigd. De man-vrouwverhouding komt redelijk overeen met de bevolkingsopbouw. Er zijn iets meer mannelijke deelnemers. De verdeling over de woonkernen is gelijk aan die van de bevolkingsopbouw.

Resultaten eerste peiling

De eerste peiling over de leefomgeving is door 2077 inwoners ingevuld. In deze peiling konden inwoners aangeven of zij zich wilden opgeven voor het inwonerspanel. Ook zonder deel te nemen aan de peiling konden mensen zich opgeven. Binnen alle leeftijdsgroepen en woonkernen hebben voldoende mensen deelgenomen. Dankzij het toepassen van een weging kunnen, ondanks de ondervertegenwoordiging van het aantal jongeren en de oververtegenwoordiging van het aantal ouderen, betrouwbare uitspraken over de totale groep inwoners worden gedaan. De uitkomsten geven daardoor een voldoende representatief beeld. Inwoners kregen bijvoorbeeld vragen over hoe zij het woongenot hebben ervaren, over de verkeersveiligheid en over voorzieningen. Uit de resultaten blijkt dat de meerderheid het prettig vindt om in zijn of haar buurt te wonen. De uitgebreide weergave van de resultaten vindt u in de bijlage.

Delen resultaten

De uitkomsten zijn gedeeld met de betrokken vakambtenaren. Gemeente Stichtse Vecht: 'Zij geven aan de resultaten nuttig te vinden en dit in te kunnen zetten in verdere beleidsvorming, onderzoek en beleidskeuzes die gemaakt moeten worden.' De uitkomsten van de eerste peiling zijn HIER te vinden. 

Planning en evaluatie

In januari worden de voorbereidingen gestart voor de tweede peiling die aan het eind van het eerste kwartaal van 2023 wordt uitgezet. Deze peiling gaat over Informatie en communicatie voorzieningen in het sociaal domein. Gemeente Stichtse Vecht: 'De evaluatie van de pilot vindt plaats na de tweede peiling. Dit omdat we voor de tweede peiling de tijdsinvestering voor de organisatie bijhouden. De eerste peiling is daarin niet representatief omdat de vragen door de projectgroep zijn samengesteld en zijn voorgelegd aan de inhoudelijk deskundigen. De inhoud van de tweede peiling zal vanaf het begin samen met de vakafdeling worden samengesteld. Dit is de werkwijze die we voor het inwonerspanel gaan hanteren.'

De evaluatie onder de deelnemers van het panel gaat via een steekproef. Een percentage van het aantal deelnemers ontvangt een vragenlijst eventueel aangevuld met een gesprek. Met de betrokken beleidsadviseurs wordt in gesprekken gevraagd naar hun ervaring en het nut van de uitkomsten.


Meer nieuws