Gemeente wil gebiedsgericht werken verbeteren

Gemeente wil gebiedsgericht werken verbeteren

De gemeente Stichtse Vecht houdt zich al jaren bezig met gebiedsgericht werken. Ten behoeve daarvan functioneren de wijkcommissies. De wijkcommissie Breukelen-Noord is daarvan een voorbeeld: in samenwerking met de inwoners wordt gekeken naar wat er nodig en wenselijk is om de leefbaarheid in Noord te vergroten.


Dat betekent dat er meer aandacht is voor de wensen van de bewoners, zij zitten er als het ware midden in. De oren en ogen van de wijk. De wijkcommissie speelt daarin een bemiddelende rol; zij is de gesprekspartner voor de gemeente. In Breukelen Noord verloopt dit proces behoorlijk goed en weet men ons te vinden. We hebben zelfs eenmaal per maand een spreekuur voor de wijk waarbij iemand van de gemeente aanwezig is.


Stichtse Vecht kent tientallen wijkcomités, dorpsraden, wijkraden en commissies. Omdat de aanpak divers is, en niet altijd even succesvol of soms slechts tot een ‘stoeptegelcommissie’ verworden is, werkt de gemeente aan een notitie om het gebiedsgericht werken te versterken en te optimaliseren. Een nieuwe wet (de zgn. Omgevingswet) vereist dat de gemeente inzet op nieuwe vormen van bewonersparticipatie, zichtbaarheid van de gemeente (ook bij de jeugd), duidelijke communicatie en transparantie. De dorps- en buurthuizen gaan hier een belangrijke rol in spelen en de gemeente onderzoekt of deze kunnen worden ingezet als de ‘sociale huiskamers’ van de wijk.


Daarom is de afgelopen maanden gewerkt aan een notitie, die aan het eind van dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. Omdat de ideeën over de aanpak nogal verschillen, is het College met een peilnota gekomen, die half april in de Commissie Fysiek Domein is besproken. Belangrijk hierin was de rol van de gebiedsregisseur, hoe kunnen de inwoners tot de gemeente doordringen, spreken zij voldoende elkaars taal? Hoe kunnen we nog beter luisteren naar de inwoners? Kortom, de inzet van de commissieleden was goed, maar op het stuk van uitvoering waren er uiteraard verschillen. Men vroeg zich zelfs af of er zoveel en uitgebreid over de notitie gesproken moest worden. De inwoners hebben weinig tot geen affiniteit met de beleidsnota’s. Ze willen gehoord worden en samen met de gemeente de mogelijkheden voor een prettige woonomgeving kunnen bespreken.