RTV Stichtse Vecht

Goed bezochte lezing en Algemene Leden Vergadering van de Natuurgroep Kockengen

Vrijdagavond 21 april was de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering(ALV) van de Natuurgroep Kockengen. Zo’n 25 belangstellende leden waren aanwezig op deze avond.

Voor de ALV was er eerst een lezing over het Jaar van de Scholekster door Erik Kleyheeg van het SOVON. Het SOVON en de Vogelbescherming zetten jaarlijks een vogelsoort in de schijnwerper. Doel daarvan is om meer te weten te komen over een bepaald soort, hoe deze soort het beste geholpen kan worden en om het publiek bewust te maken van de problemen en achteruitgang van een bepaald soort vogel.

In 2023 is het Jaar van de Scholekster, een bekende kust- weidevogel, ook in onze regio, waarvan in Nederland ca. 34.000 broedparen zijn. De aantallen scholekster dalen en SOVON en Vogelbeschermingen willen daarom het Jaar van de Scholekster gebruiken om het leven van deze vogel verder te onderzoeken met zoveel mogelijk vrijwilligers. Zo kan men waarnemingen doorgeven van nesten, de activiteiten van scholekster families in het agrarisch gebied en aantallen tellen buiten het broedseizoen.

Speciale aandacht gaat uit naar de scholekster die in stedelijk gebied op daken broeden, volgens Kleyheeg is dat nu al 4 % van de broedpopulatie en zit er groei in deze groep. Nieuw zijn de zg. broedpalen voor scholeksters, een plateau op een paal van ca. 1 meter hoog, het plateau is bedekt met een laag grind of schelpen. De eerste resultaten zijn positief. Het initiatief is inmiddels landelijk opgepakt, ruim 400 broedpalen zijn er al geplaatst door lokale natuur- en weidevogel verenigingen. Ook de NGK heeft een aantal broedpalen voor de scholekster geplaatst in de polder bij Kockengen.

Na deze boeiende lezing over de scholeksters volgde na de pauze de ALV. Er werd teruggekeken op het jaar 2022, het jaar dat er weer meer activiteiten georganiseerd konden worden dan in de Corona periode.Bij het Secretarieel jaarverslag werd door de verschillende werkgroepen van de vereniging een toelichting gegeven op de activiteiten van het afgelopen jaar. En dat zijn veel en veel verschillende activiteiten. Zo heeft nestkastenwerkgroep het beheer en onderhoud over ca. 400 nestkasten voor torenvalken en uilen, andere groepen inventariseren de overwinterende ganzen en zwanen, de broedvogels rond Kockengen, nachtvlinders in het Polderreservaat en worden er broedvlotjes voor zwarte sterns uitgelegd. In de winterperiode wordt er landschapsonderhoud uitgevoerd. En maandelijks wordt er een excursie georganiseerd naar een bepaald gebied of rond een bepaald thema, bijv. paddelstoelen.  

Tot slot werd de Plannen voor 2023 gepresenteerd, daarbij oa. aandacht voor de werkdagen in het landschap en de excursies in het komende jaar. Ook werd er al even naar 2024 gekeken, het jubileumjaar waarin de Natuurgroep Kockengen 50 jaar bestaat.

De Natuurgroep Kockengen kan terugkijken op een mooi 2022 met veel activiteiten met een grote groep van enthousiaste vrijwilligers die zich inzetten voor natuur en landschap. En daar gaan ze in 2023 mee door. Wil je ook meedoen, kijk dan op activiteitenagenda op de website: www.natuurgroepkockengen.nl