Greep uit financiële reserves voor sluitende kadernota

Net als in vele andere gemeenten laat de kadernota een lastig financieel beeld zien. Tegelijkertijd blijven de kosten toenemen, voornamelijk op het gebied van de Jeugdzorg. De kadernota bevat daarom noodzakelijke keuzes van het college die tot een stabiel financieel beeld leiden. Inwoners, ondernemers en het voorzieningenniveau in Stichtse Vecht zijn hierbij zoveel mogelijk ontzien. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover in gesprek te gaan en tot besluitvorming te komen.

Wethouder Financiën Jeroen Willem Klomps: “We zochten als college naar waar nog vet op de botten zit. Het uitgangspunt hierbij was om inwoners en ondernemers niet of zo min mogelijk te raken. Als je geld tekort komt, moet je minder uitgeven en niet meer ophalen. Het resultaat is een sluitend meerjarenperspectief.” Tegelijkertijd waarschuwt de wethouder voor onzekerheden in de toekomst: “We blijven sterk afhankelijk van de middelen vanuit het Rijk. Een eventuele tegenvaller heeft vanaf nu direct invloed op de uitvoerbaarheid van onze ambities”.

Inzet Sociaal domein
Het college investeert in het welzijn van inwoners door ruim € 3.000.000,00 aan het Jeugd en Wmo-budget toe te voegen, om zo de kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast wordt € 460.000 ingezet om de door de gemeenteraad opgelegde korting op de Vitale Coalitie grotendeels ongedaan te maken. Op deze manier blijft aan de voorkant voldoende ingezet worden op het voorkomen van zwaardere problematiek.

Ondersteuning herstel
Het college voorziet een lange weg naar herstel voor de samenleving. Door de maatregelen tegen verspreiding van het virus zijn diverse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in problemen gekomen. Burgemeesters en wethouders zien het als primaire taak om deze groepen waar mogelijk te ondersteunen met de middelen die de gemeente tot beschikking heeft. Daarbij hoort ook het continueren van de dienstverlening en het blijven uitvoeren van onze wettelijke taken als overheid.

Besluitvormingsproces
De Kadernota 2021 wordt behandeld in de commissievergadering van dinsdag 29 juni 2021 en op dinsdag 13 juli 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Alle bijeenkomsten zijn openbaar. Inwoners en ondernemers zijn van harte welkom.