Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht: 'Trekken aan een dood paard'

De Initiatiefgroep Skeelercentrum Stichtse Vecht heeft de stekker uit het project voor de komst van een skeelercentrum  naar Breukelen getrokken. De in december 2021 gestuurde brandbrief aan de gemeente heeft volgens iniatiefnemers van het plan niet het gewenste effect gehad. 

Trekken aan een dood paard

• Initiatiefgroep realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht

De “Initiatiefgroep Stichtse Vecht”, zet zich al 5 jaar in om in Breukelen-Noord een skeelercentrum te realiseren. Initiatiefnemers in een mail aan college van B&W en gemeenteraad: 'In maart jl. heeft uw raad twee besluiten genomen in het kader van de verdere uitwerking van de plannen tot realisatie van een Skeelercentrum in het Henk v.d. Griftpark. Het betrof de bestemmingsplanwijziging van het terrein van groen in sport en de overdracht van het pand aan de Straatweg aan onze Initiatiefgroep. Uw raad heeft vervolgens de toezegging gedaan uiterlijk in mei/juni van dit jaar(ons) over de voortgang t.a.v. beide punten te informeren. Tot op de dag van vandaag hebben wij op beide punten geen reactie mogen ontvangen.'

In december 2021 schreef de initiatiefgroep al een brandbrief naar de gemeente met verzoek tot ondersteuning. Volgens een mail eind september aan het college van B&W en de gemeenteraad is er sindsdien niets gebeurd: 'Zoals bekend hebben wij eind 2021 uw gemeente per brandbrief geïnformeerd over de trage voortgang van de zijde van de gemeente. Nu wij –ondanks de gedane toezegging van uw raad- ook op bovenstaande punten geen enkele reactie van de gemeente hebben mogen ontvangen heeft de Initiatiefgroep op maandag 26 september jl. besloten haar werkzaamheden te beëindigen.'

Zowel de Wijkcommissie Breukelen-Noord als de Skeelervereniging betreuren deze stap in hoge mate, maar beide organisaties snappen dat na 5 jaar “trekken aan een dood paard” het vertrouwen van de Initiatiefgroep in de gemeente ontbreekt. Overigens zal de Skeelervereniging zich bestuurlijk beraden of er voor hen nog een toekomst in de gemeente Stichtse Vecht ligt nu een skeelercentrum in Breukelen nog nauwelijks een haalbare optie lijk.

De fractie van Lokaal Liberaal heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van B&W en wilt graag antwoorden van de wethouder. Naar verwachting heeft het één en ander vertraging opgelopen door de diverse mondiale crisissen en de personeelskrapte op het gemeentekantoor. Het was namelijk juist de huidige wethouder Sport die in campagnetijd rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 namens Streekbelangen aandacht vroeg voor de komst van een skeelercentrum in Breukelen. 


Meer nieuws