Inloop informatieavond over grootschalige uitbreiding hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

Het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk is één van de grootste knelpunten in het elektritriciteitsnet en kan de de huidige en toekomstige transportcapaciteit niet meer aan. Het bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk moet met drie extra transformatoren uitgebreid worden en dat betekent het nodige voor de omgeving. Het station wordt daarmee drie keer groter dan het huidige station. 

TenneT over de huidige situatie: ‘De duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen we niet meer vervoeren. Met als gevolg dat we geen bedrijven, woningen, maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en verzorgingshuizen en ook zonneparken meer kunnen aansluiten op het hoogspanningsnet.’ Het huidige station in de polder en langs de A2 staat er overigens nog niet zo heel lang. Het was 2016 dat er met een grootschalige operatie een koppeling gemaakt werd tussen het nationale- en het regionale hoogspanningsnet. De buurt voerde destijds actie tegen de komst. 

Keuze voor Kortijk

De keuze voor Kortrijk is overwogen. TenneT: 'Er zijn vier locaties onderzocht, waar een nieuw hoogspanningsstation zou kunnen komen. Uitbreiding naast het bestaande station lijkt het meest kansrijk. Met name omdat er dan geen extra hoogspanningsmasten in de omgeving bijgeplaatst hoeven te worden. Maar dat ligt nog niet vast. Tot 1 mei 202 3kunnen nog ideeën/suggesties voor locaties aangedragen worden.' Ondanks dat alom wordt verwacht dat de uitbreiding bij de polder in Kortrijk gaat plaatsvinden, kunnen eventuele nieuwe locaties via de projectatlas of via een mail naar breukelen-kortrijk@tennet.eu nog wel doorgegeven worden.

Participatie

TenneT, provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht willen de omgeving goed betrekken bij deze uitbreiding. Daarom is er een participatieplan gemaakt. Onderdeel van het participatieplan is een eerste inloopavond op 13 april in het Van der Valk hotel in Breukelen. Tussen 19.00 en 21.00 uur wordt het plan, de locatie(s) en de procedure verder toegelicht. Op 11-5-2023 is er een inloopavond, waar de uiteindelijke voorkeurslocatie besproken wordt. Dan zijn alle ingebrachte locaties ook beoordeeld en is er een conclusie getrokken wat de beste plek is. Deze voorkeurslocatie wordt half mei aan de bestuurders van TenneT, provincie en gemeente voorgelegd.

Provinciale coördinatieregeling

Voor de realisering van de uitbreiding van naar verwachting 4 hectare is door de provincie de provinciale coördinatieregeling voorgesteld. De gemeente Stichtse Vecht schreef daarover eerder een brief aan het kabinet en vroeg aandacht aan de grote impact van de uitbreiding op de omgeving en de hoogspanningsmasten die aan de uitbreiding verbonden zijn. De verwachting is er dat in het najaar van 2025 met de bouw van de uitbreiding gestart kan worden. Meer informatie over het project is te vinden op de website van TenneT. 


Meer nieuws