Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) stopt

Het bestuur van het MOL, Maarssen Overleg Leefklimaat, heeft besloten tot opheffing van de stichting per 1 juli aanstaande. De niet politieke partij had als doel handvatten aan te reiken aan hen die (politieke) beslissingen moeten nemen.

In 2005 namen enkele personen het initiatief om te komen tot “Een Niet Politiek Partij”, afgekort NPP. Kernwaarden waren integriteit, openheid en transparantie. Waarden die tot op de dag van vandaag in menig politiek debat een eigen verhaal krijgen. Kort na dit initiatief werd besloten om niet als partij te functioneren, maar als positieve beweging, die in 2006 in stichtingsvorm onder de naam Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) verder ging.

'Met de afkorting MOL hebben we een positieve verwijzing willen maken naar het dier dat ondergronds actief is. Niet om zelf in de schijnwerpers te willen staan, maar om (bestuurs)organisaties en mensen te willen bijstaan bij het uitvoeren van hun verantwoordelijkheden. Niet gaan voor eigen politieke keuzes, maar handvatten aanreiken aan hen die (politieke) beslissingen moeten nemen. Handvatten op basis van kennis, ervaring, eigen en gedegen onderzoek en natuurlijk ook gesprekken met anderen. We hadden dus gekozen voor een eigen wijze van participeren in de samenleving,' aldus het Maarssense overlegorgaan.'

Ons werkgebied hebben we na de fusie van de Vechtgemeenten beperkt moeten houden tot het gebied van de oude gemeente Maarssen. We wilden wel mee met het grotere Stichtse Vecht maar zagen geen kans onze organisatie uit te breiden. Toch hebben we met veel onderwerpen te maken gehad die de gehele Stichtse Vecht betreffen (huisvesting, afvalverwerking, inspraak e.d.). Inmiddels tikte de klok door en constateren we dat we, nu 16 jaar verder, met elkaar er weer een eeuw aan vastgeplakt hebben. Pogingen om anderen mee te nemen in onze interesses en werk en met name jongere mensen zijn niet gelukt.  En misschien is het dan ook tijd voor nieuwe initiatieven, een andere aanpak met eigentijdse middelen en nieuwe vitaliteit.

In de lange periode hebben we met aardig wat instanties en mensen te maken gehad. Waardering voor hun werk en betrokkenheid bij maatschappelijke zaken heeft bij ons altijd voorop gestaan. Die contacten hebben ons zelf zeker verrijkt.  De waardering die wij soms voor ons werk ontvingen hebben we prettig gevonden. Het is zeer belangrijk dat mensen deelnemen aan de samenleving, in de buurt, bij het openbaar bestuur, in het dorp, op school en waar dan ook. Instellingen moeten gevolgd worden, maar ook ondersteund. We hopen, dat dit zal blijven gebeuren.

Zijn wij nu echt onder de grond verdwenen? Nee zeker niet. Wij blijven onze bijeenkomsten houden en zullen misschien een enkele keer de stem verheffen en van ons laten horen. Berichten worden dan ondertekend met “voorheen MOL”. Wij danken u voor uw betrokkenheid en steun en wensen u -in goede gezondheid- het allerbeste toe.