Meerdaagse vergadering voor de boeg voor raad Stichtse Vecht

Op dinsdag 28 juni neemt de gemeenteraad besluiten over onder meer: de locatie van het nieuwe afvalscheidingsstation voor heel Stichtse Vecht, de jaarstukken en warmteplan Zuilense Vecht. Ook zullen er twee commissieleden worden voorgedragen. Gezien de lengte van de agenda en dat de Kaderbrief op 5 juli behandeld wordt, worden agendapunten die deze avond niet meer behandeld kunnen worden geagendeerd voor de raad van dinsdag 5 en zo nodig 6 juli.

Raadsvergadering

28 juni 2022, 19:30 uur, agenda

Op de agenda (bespreekstukken)

·         Woonwagenstandplaatsenbeleid

·         Aanwijzen locatie voor Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot

·         Financiering MFC Vreeland

·         Gemeentefonds Decembercirculaire 2021

·         Ontwerpbegroting 2023 GGD regio Utrecht

·         Ontwerp-Kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht en omstreken.

·         Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

·         Ontwerpbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU)

·         Jaarstukken 2021

·         Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht

·         Opkoopbescherming

·         Wijziging Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

·         Motie PVV – Referendumverordening

·         Motie PVV - Overdag vergaderen

·         Motie PVV – Spreektijd

·         Motie SP – Laat onze ouderen niet vallen

·         Motie D66 e.a. – Exclusief toekennen exploitatie sociale huurwoningen 

Aanwijzen locatie voor Afvalscheidingsstation, Gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot 

De raad heeft zich uitgesproken voor één centrale locatie waar afval ingezameld kan worden. In 2018 is daarvoor specifiek Breukelen als het centrale midden van de gemeente aangewezen als zoekgebied. De raad wordt onder meer voorgesteld om het gebied voorbij de Corridor - achter het tankstation op de A2 - aan te wijzen als nieuwe locatie voor het Afvalscheidingsstation, de gemeentewerf, Kansis Groen en het gronddepot. Ook wil men daar een compact Circulair Ambachtscentrum (een voorstation van de milieustraat waar goederen en grondstoffen worden ingenomen, hergebruikt of getransformeerd tot andere producten) realiseren. De raad wordt tevens gevraagd in te stemmen om een investeringskrediet beschikbaar te stellen om de faciliteiten en benodigde verkeerskundige aanpassingen. Daarnaast wordt de raad gevraagd de door het college opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023  Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Het recreatieschap Stichtse Groenlanden behartigt de belangen van openluchtrecreatie, natuur en landschap op een aantal terreinen in Utrecht, waaronder de Maarsseveense Plassen. De gemeente Stichtse Vecht is deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling en is mede opdrachtgever samen met 9 gemeenten en de provincie Utrecht. Het schap ontwikkelt, beheert en onderhoudt de recreatieve voorzieningen.

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Ontwerp-uitgangspunten begroting 2023 e.v. van het recreatieschap Stichtse Groenlanden en geen zienswijze in te dienen. Momenteel loopt er nog een onderzoek van de provincie Utrecht en Staatsbosbeheer naar de structurele kosten van de taakuitvoering. Naar verwachting wordt in augustus 2022 de ontwerp-begroting, waarin deze kosten zijn verwerkt, voor zienswijze aan de deelnemers toegezonden. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.

Jaarstukken

In de Jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de uitgaven over 2021. De raad wordt voorgesteld:

1.     Het voordelige jaarresultaat 2021 van € 1.901.893 toe te voegen aan de Algemene reserve.

2.     In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde budgetoverheveling van € 2.572.952 naar het boekjaar 2022.

3.     In te stemmen met een onttrekking uit de algemene reserve voor de voorgestelde toevoeging aan de reserve onderhoud kapitaalgoederen (Sport) (€ 272.058).

4.     In te stemmen met de voorgestelde onttrekking in 2021 van € 1.858.740 uit de Risicoreserve Corona.

5.     In te stemmen met de vorming van de bestemmingsreserve kapitaaldekkingsreserve van de Karel Doormanweg in Breukelen (€ 156.534).

6.     De Jaarstukken 2021 vast te stellen.

7.     Het college mandaat te verlenen om de controleverklaring van de accountant aan de provincie te zenden.

Daarnaast wordt de raad gevraagd

8.     De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen (geheimhouding).

9.     En de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 4, de grondexploitaties, te bekrachtigen.

De Jaarstukken worden in zijn geheel besproken. De commissie Bestuur en Financiën en Sociaal Domein van 14 juni 2022 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld op verzoek van de fracties PVV en Samen Stichtse Vecht. Hierbij is geen inhoudelijke argumentatie aangegeven, maar aangegeven is dat nog niet alles aan de orde is gesteld.

Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht

In het projectgebied Zuilense Vecht werken de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht samen aan de bouw van een toegankelijk sportief en groen park met ruimte voor ontspanning, sporten, wonen én een nieuwe onderwijsvoorziening. Om de gebouwen van warmte te voorzien moet er een warmtenet worden aangelegd. In het warmteplan worden de prestaties van het systeem vastgelegd. De raad wordt voorgesteld:

1.     het gezamenlijk met de gemeente Utrecht gemaakte warmteplan Zuilense Vecht vast te stellen voor zover dit het grondgebied van de Gemeente Stichtse Vecht betreft, onder voorbehoud dat de gemeente Utrecht het warmteplan eveneens vaststelt.

2.     Het college te machtigen voor het aanpassen van het warmteplan Zuilense Vecht op de energieprestatiewaarden en het aantal aansluitingen.

3.     En de bevoegdheid aan het college te geven om te besluiten dat het warmteplan in werking treedt zodra de exacte energieprestatiewaarden in het warmteplan zijn opgenomen.

De fractie van de PVV heeft een motie ingediend waarin de fractie het college oproept om toekomstige bewoners de mogelijkheid te bieden om hun woningen aan te sluiten op het gasnetwerk. De fractie GroenLinks (en overige fracties) hebben een amendement over een mandaat aan het college aangekondigd.

Opkoopbescherming

Per 1 januari 2022 is het wettelijk mogelijk om de Opkoopbescherming toe te voegen aan de Huisvestingsverordening. Met deze regeling is het verboden om schaarse goedkope of middeldure koopwoningen de eerste vier jaar na aankoop te verhuren. Starters krijgen hiermee meer kansen op de koopwoningmarkt. In het voorliggende voorstel zijn Breukelen Maarssenbroek, en Maarssendorp voor deze regeling aangewezen. De raad wordt voorgesteld de Opkoopbescherming per 1 juli 2022 in te voeren. Een amendement is aangekondigd om de prijsgrens te verhogen en de regeling voor de hele gemeente te laten gelden.

Wijziging Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers

De raad wordt voorgesteld het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers gemeente Stichtse Vecht 2022 vast te stellen. Dit moet het Protocol vermoedens integriteitsschendingen politieke ambtsdragers uit 2019 vervangen. De fractie van de PVV heeft een amendement aangekondigd.

Motie - PVV – Referendumverordening

De fractie van de PVV, dient met steun van de fracties SP en Samen Stichtse Vecht een motie in waarin de partijen oproepen om het referendum in Stichtse Vecht in te voeren op een manier die voor Stichtse Vecht haalbaar is.

Motie - PVV – Spreektijd

De fractie van de PVV, dient een motie in waarbij de partij oproept tot een andere verdeling van de spreektijden.

Motie - PVV – Overdag vergaderen

De fractie van de PVV, heeft eerder een motie ingediend om vergaderingen van de raad in plaats van in de avonduren overdag te laten plaatsvinden. De motie is besproken in de commissie. De overige partijen kunnen zich hier niet in vinden. 

Spreekrecht 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. In totaal komen 6 mensen inspreken over:

·         Het stoppen van activiteiten voor ouderen (3)

·         Tijdige communicatie met de gemeenteraad over onder andere marktbeheer (1)

·         Maatregelen tegen wateroverlast aan de Straatweg in Breukelen (1)

·         Woonwagen standplaatsenbeleid (1)

Agenda en locatie 

De gemeenteraad vergadert vanuit het Koetshuis - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen. Kijk op deze pagina voor de agenda en de bijbehorende stukken. De vergadering start om 19:30 uur.

Kijk live mee!

Publiek is van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook te volgen via de livestream op de website van de gemeente. Of kijk naar Rondom de raad op de kanalen van RTV Stichtse Vecht met interviews en duiding. De uitzending start rond 19:00 uur.