Mes verder in gemeentelijke dienstverlening door werkdruk, uitstroom en ziekteverzuim

Het kraakt en piept nog meer op het gemeentehuis dan voorheen het geval was. Door de werkdruk, de uitstroom en hoogte van het ziekteverzuim zet het gemeentebestuur nog verder het mes in de dienstverlening. Tal van maatregelen tot 1 september moeten de rust terugbrengen in het ambtelijke apparaat.

Het gemeentebestuur in een toelichting: ‘ De werkdruk in onze organisatie blijft onverminderd hoog. We zien deze tendens landelijk ook in vele andere organisaties. De uitstroom was in de afgelopen maanden hoger dan gewenst en het ziekteverzuim is in de afgelopen periode opgelopen tot circa 10%. De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, het snel organiseren van de uitbetaling van de energietoeslag aan minima en de gemeenteraadsverkiezingen hebben voor extra werk en druk op de organisatie gezorgd. Tegelijkertijd vinden coalitieonderhandelingen plaats waarvan de voorbereiding en begeleiding ook ambtelijke capaciteit kosten.’

Het gemeentebestuur acht het noodzakelijk om naast de eerder in gang gezette maatregelen, tot 1 september tijdelijke maatregelen te treffen: ‘Deze tijdelijke maatregelen hebben een operationeel karakter.’ Het gaat om een lijst van maar lieft 11-pagina’s waaruit blijkt dat de nood op het gemeentelijke kantoor echt hoog is. 

Enige voorbeelden zijn het stoppen van huwelijken op eigen locaties en geen promotie meer van huwelijken. Sluiting van gemeentelijke balies op dinsdag en donderdagmiddag. Afschalen van communicatie, ontwikkeling van elektrisch rijden en interne advisering verkeers- en vervoersbeleid, samenwerking Regionale Energiestrategie, verduurzamen gemeentelijke vastgoed, gebiedsmarketing, stopzetten uitbreiding jeugdeducatiefonds, uitstellen aanpak personen met verward gedrag, tijdelijke financiële oplossing voor buurtbemiddeling per 1 januari 2023, geen nieuwe initiatieven in kader van sport- en preventieakkoord.  

Of er inmiddels gesproken kan worden van een crisis, is aan het gemeentebestuur en haar raad. De PvdA stelde eerder op 19 april jongstleden vragen hierover aan het gemeentestuur. Deze vragen zijn nog niet beantwoord.