MOL schrijft brandbrief over gemeentelijke financiële steun ontwikkelaars

Het Maarssens Overleg Leefklimaat (MOL) maakt zich grote zorgen over gemeentelijke financiële steun aan projectontwikkelaars in woningbouwprojecten  in Planetenbaan, Fujitsu kwadrant en Haagstede.

MOL in een brief aan de gemeenteraad: ‘Wij zijn verontrust over een voorstel om de projectontwikkelaars van woningbouwprojecten in Planetenbaan en het Fujitsu kwadrant te ondersteunen met een gemeentelijke bijdrage van 1 miljoen euro. Dat is voorwaardelijk gekoppeld aan het vragen van een bijdrage van eenzelfde bedrag uit de woningbouwimpuls van het rijk.’ MOL concludeert dat de betreffende projecten blijkbaar financieel onrendabel zijn: ‘Wat is het risico voor de gemeentekas?’ Wat zijn de motieven die een rol hebben gespeeld om de steun aan ontwikkelaars zwaarder te doen wegen dan het schrappen van andere beoogde investeringen tot dit bedrag.’

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: 'De totale te verwachten bijdrage van de ontwikkelaars voor het gebiedsfonds is (naar verwachting) ontoereikend om de transformatie ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’ te realiseren. Daarnaast worden voorzieningen nu in de uitwerking meegenomen die de ontwikkeling Planetenbaan en het Kwadrant overstijgen zoals de aansluiting op het fietsnet en geluidsvoorzieningen voor Bloemstede. Daarvoor is het noodzakelijk om een bijdrage te vragen voor de derde tranche van de BZK regeling Woningbouwimpuls en direct ook vanuit de gemeente bij te dragen. Alle inzet is erop gericht niet alleen snel woningbouw te realiseren, maar ook een kwalitatief hoogwaardige, leefbare, samenhangende en toekomstgerichte woon- werkomgeving.'

Ook aangaande de noodzakelijke verplaatsing van de toerit naar de Zuilense Ring / A2 in het plan Haagstede is MOL uiterst kritisch over de financiën: ‘Het eerste plan omvatte woningbouw (ruim L00 woningen) binnen de bestaande wegenstructuur. Later werd op verzoek van de ontwikkelaar de ondergrond van de Maarssenbroekseslag bij de woningbouw betrokken en kwam een verlegging van die weg in beeld. Dat zorgde er waarschijnlijk vooral voor dat het plan onrendabel werd. Het werd zelfs super onrendabel genoemd.’ MOL vreest dan ook een overschrijding van de financiële kaders. 

In een reactie laat gemeente Stichtse Vecht weten: 'De projectontwikkelaar is verantwoordelijk voor het aanleggen van de infrastructuur en dus ook voor het verleggen van de toerit. Dat het voor de gemeente onrendabel zou zijn, is dus niet aan de orde.'