RTV Stichtse Vecht

Nieuw bestuurlijk collectief bouwt aan stevig fundament voor Stichtse Vecht

Een nieuw coalitieakkoord, een nieuw college van B&W en een heldere missie: Het fundament van Stichtse Vecht moet op orde gebracht worden met als doel om een slagvaardige en betrouwbare lokale overheid te zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dat is wat de raadsvergadering van 7 juni jongstleden opbracht voor besturend Stichtse Vecht.

In de raadsvergadering van 7 juni jongstleden werd door formateur Yvonne van Mastrigt en fractievoorzitter Frank van Liempdt - van de grootste partij in de raad Lokaal Liberaal - uitleg gegeven over het formatieproces en de totstandkoming van het huidige coalitieakkoord: 'Bouwen aan een stevig fundament voor Stichtse Vecht.' Dat fundament is noodzakelijk. De financiële situatie van de gemeente en de personele bezetting binnen de ambtelijke organisatie zijn namelijk zorgelijk. Daardoor moeten bestuurlijke ambities getemperd worden en moet er balans komen tussen ambtelijke organisatie, de financiële positie en de bestuurlijke ambities.

Positieve geluiden uit de raad

Vanuit de meerderheid van de raad klonken er positieve geluiden over het coalitieakkoord en het vertrouwen in het nieuwe gemeentebestuur. Rick Nederend van de VVD: 'Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt en die keuzes staan in dit coaliatieakkoord.' Peter van Dam van D66: 'In ons verkiezingsprogramma hadden we vier speerpunten benoemd. Dit wordt breed gedragen door alle coalitiepartijen.' Suzanne Kox van Lokaal Liberaal: 'Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met college, de ambtelijke organisatie en de samenleving. Want alleen als we samenwerken kunnen we tot gezamenlijke doelstellingen komen.' Mieke Versloot van Streekbelangen: 'Voor mij is het belangrijk dat we in een gezonde en toegankelijke gemeente kunnen wonen. Een gemeente die een plek is voor iedereen.'

Riëtte Habes van Samen Stichtse Vecht uitte het advies om het essay 'De menselijke staat' van Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau te lezen. Dit essay roept (lokale) overheden nadrukkelijk op om bij het ontwikkelen van beleid meer rekening te houden met de verschillen tussen mensen en hoe beleid voor hen uitpakt.  Ike Roetman van ChristenUnie SGP: 'We zijn het er mee eens dat er prioriteit gegeven moet worden aan een stevig fundament.' Pim van Rossum van het CDA: 'Ik heb een wensenlijstje wat we als CDA allemaal willen, maar we moeten realistisch zijn. En ik denk dat tot dusver de coalitie daar in geslaagd is.' 

Negatieve geluiden uit de raad

Negatieve geluiden waren er ook. Marja van Gaalen van GroenLinks: 'Wij missen een uitvoeringsagenda.' Tineke de Vries van de SP: 'Wat een teleurstelling. Het is pijnlijk duidelijk dat deze coalitie niet wil erkennen dat we kampen met woningnood.' Lukas Burgering van de PvdA: 'Het stuk heet bouwen aan een stevig fundament maar in de afgelopen periode is er een stevig fundament gelegd onder meer door de inbreng van de PvdA.' Wim Ubaghs van de PVV: 'Iedereen is zo tevreden over het coalitieakkoord maar ik vind het niks. Drie keer niks.' Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond: 'Met het bouwen van een stevig fundament, zijn wij al van de herindeling mee bezig. Treurig om te constateren dat we er nu slechter voor staan dan bij de start.' Daarmee is het bij aanvang van de nieuwe raadsperiode al duidelijk hoe de verschillen tussen coalitie en oppositie helder aanwezig zijn en in welke mate partijen het centrale midden gaan vormen.

Overhandiging coalitieakkoord

Formateur Yvonne van Mastrigt overhandigde het coalitieakkoord aan burgemeester en voorzitter van de raad Ap Reinders.

Wethouders

De installatie van de nieuwe wethouders (Frank van Liempdt - Lokaal Liberaal, Arjan Wisseborn - VVD, Dick Polman - D66 en Karin van Vliet - Streekbelangen) betekent de start van een nieuwe collegeperiode (2022 - 2026)

Vertrek wethouders van Dijk en Veneklaas

Met de komst van een nieuw college en veranderde samenstelling van de coalitie vertrekken ook de wethouders Maarten van Dijk (PvdA) en Hetty Veneklaas (CDA). Van Dijk (PvdA) had zijn vertrek al eerder aangekondigd. Voor het CDA lag dat anders; de keuze van de huidige coalitie lag niet bij de verdere samenwerking met het CDA. Iets dat fractievoorzitter Pim van Rossum bestempelde als: 'We waren oprecht teleurgesteld dat we na een eerste gesprek helaas niet mee mochten doen.' Beide wethouders kregen een groot applaus van de gehele raad en overvolle publieke tribune voor bewezen diensten.

Eerste kennismaking wethouders

Na afloop van de vergadering en na het in ontvangst nemen van uitgebreide felicitaties, had het programma Rondom de Raad van RTV Stichtse Vecht een uitgebreid interview met de vier wethouders over het proces, de pijnpunten, de samenwerking, realiteit en de toekomst voor Stichtse Vecht.

Nieuwe raadsleden

Doordat drie raadsleden nu wethouders zijn geworden (Frank van Liempdt, Arjan Wisseborn en Karin van Vliet) verwelkomde de raad van Stichtse Vecht drie nieuwe raadsleden: Frank Venus namens Lokaal Liberaal, Mishael van Luipen namens VVD en de heer Van Sligtenhorst namens Streekbelangen. De drie nieuwe raadsleden schoven vooraf de raadsvergadering aan bij het politieke programma Rondom de Raad.

Integrale uitzending Rondom de Raad

De gehele uitzending van Rondom de Raad rond het coalitieakkoord, benoeming van het nieuwe college van B&W, verwelkoming van drie nieuwe raadsleden en het bedanken van voormalig wethouders van Dijk (PvdA) en Veneklaas (CDA) is in zijn geheel terug te kijken.