Nieuwe woningbouwlocatie Loenen op politieke agenda

Tijdens de commissie Fysiek domein van 11 januari aanstaande; zal de politiek zich buigen over het nieuwe woningbouwproject 'Cronenburgh fase 4' in Loenen aan de Vecht. 

Gemeente Stichtse Vecht; 'Met de ontwikkeling van Cronenburgh fase 4 kan invulling worden gegeven aan de ambitie een gezond stedelijk leefgebied te ontwikkelen met duurzame woningen voor diverse doelgroepen en het maken van een aantrekkelijke, natuur inclusieve en klimaat adaptieve openbare ruimte. De woningobuwlocatie ligt buiten de rode contour en wordt door de provincie gezien als een "pijplijn locatie" voor minimaal 120 woningen.' 

De eerste politieke discussie in de commissie is het startpunt van het project. Het debat moet uiteindelijk leiden tot het formeel opstarten van het project bij de provincie en regio U16 als concrete woningbouwlocatie in kader van 'Regionaal Programma Wonen en Werken'. Daarnaast zal Gedeputeerden Staten worden gevraagd in te stemmen met deze bouwopgave buiten de rode contouren. De rode contouren is de officiële begrenzing waarbuiten niet gebouwd mag worden zonder toestemming van de Provincie. Die rode contour markeert de grens tussen stedelijk gebied en landelijk gebied. 

De grootste belemmering van het project op dit moment is de te beperkte ambtelijke capaciteit van de gemeente Stichtse Vecht: 'De huidige capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie in relatie tot de grote hoeveelheid projecten die in procedure zijn, leidt ertoe dat dit project nog niet opgepakt kan worden door een projectorganisatie (projectleider en belangrijke diciplines waaronder planoloog, projectleider civieltechniek, communicaite etc). Wij doen ons best de organisatie op orde te krijgen en zijn ook in overleg met provincie en U16 partners naar mogelijkheden om capaciteit beschikbaar te krijgen.'


Meer nieuws