Nieuwe woonwijk Maarssen-Dorp in ontwikkeling

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad om structuurvisie Zogwetering voor dit gebied in Maarssen-Dorp vast te stellen, waarbij het weiland aan de Machinekade onbebouwd blijft.

Wethouder Maarten van Dijk: “De voorliggende structuurvisie Zogwetering gaat uit van een realisatie van 100 tot 130 woningen met een verdeling van 30% sociale huur, 30% middeldure huur en 40% vrije sector woningen. Het gehele plangebied van de locatie Zogwetering ligt binnen de zogenaamde rode contour waarbinnen bebouwing is toegestaan door de provincie. Door hier nieuwe woningen te bouwen, kan voor een deel in de lokale woningbehoefte van Stichtse Vecht worden voorzien. Bovendien kan hiermee een bijdrage worden geleverd aan het op gang brengen van de doorstroming in de huidige woningvoorraad”.

Naar verwachting bespreekt de commissie Fysiek Domein de structuurvisie Zogwetering in oktober, waarna de gemeenteraad naar verwachting in november zal besluiten over de vaststelling van deze structuurvisie. Wanneer de gemeenteraad de structuurvisie Zogwetering vaststelt, wordt de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor drie jaar verlengd op die gronden die voorzien worden van een andere bestemming dan de huidige. De gemeente zal dan verder gaan met de nadere uitwerking tot een  zogenaamd Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) en een Inrichtings Programma van Eisen (IPvE) voor de ontwikkeling van Zogwetering tot woningbouwlocatie. Ook gaat de gemeente verder met de onderhandeling met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi & Vecht over de aankoop van de gronden van de niet meer in gebruik zijnde rioolwaterzuiveringsinstallatie en de gebouwen daarvan.

Eerdere filmpjes van gemeente Stichtse Vecht over dit project