Omgevingsvisie, zonnevelden en harmonisatie buitensport op politieke agenda

Vanwege de volle agenda wordt ervan uitgegaan dat de vergadering zal worden geschorst en de op woensdag 16 juni verder zal gaan.

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 14 juni 2021, 12:00 uur door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl Geef hierbij het onderwerp aan waarover wordt ingesproken.

Zienswijze op het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief U16

De commissie gaat in debat over hoe zij aankijken tegen het concept Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de samenwerkende gemeenten in de U16.

In juli 2020 hebben de gemeentenraden van de U16 de Contour Ruimtelijk Economisch Programma (REP) vastgesteld. De commissieleden wordt nu gevraagd om in te stemmen met de zienswijze op het Concept-Integraal Ruimtelijk Perspectief U16. Met deze zienswijze wordt de raad in de gelegenheid gesteld om aan de start nog invloed uit te oefenen op de inhoud van het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP). De zienswijzen van de zestien raden vormen de basis voor het definitief IRP dat in september wordt aangeboden aan de colleges en daarna ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Een belangrijk moment waarin stappen worden gezet tot een gezamenlijk perspectief op de toekomst. In samenwerking met de zestien gemeenten van de Regio Utrecht moet de IRP zorgen voor een toekomstbestendige, duurzame, gezonde groei met een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen.

Peilnota ontwerp Omgevingsvisie

De ontwerp omgevingsvisie is een langetermijnvisie plan waarin naast het ruimtelijk aspect ook aandacht wordt geschonken aan aspecten als gezondheid, veiligheid, economie en duurzaamheid. De commissie wordt gevraagd of zij zich kan vinden in de keuzes en richtingen zoals deze in de ontwerp Omgevingsvisie zijn opgenomen. En of zij nog punten zien voor de verbetering van de ontwerp Omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt in december 2021 aan de raad voorgelegd.

De fracties van GroenLinks en Samen Stichtse Vecht hebben twee moties aangekondigd:

Motie 1 - 'Meer ruimte voor laagdrempelige participatie concept omgevingsvisie'. De fracties willen met de motie onder meer dat het college op het dossier van de omgevingsvisie prioriteit te geven aan doelgroepgerichte communicatie in beeld en eenvoudige taal, waarbij de informatie in de eigen leefomgeving wordt gepresenteerd aan inwoners;

Motie 2 - 'Eenduidig afwegingskader voor het thema leefbaarheid in de omgevingsvisie'. De partijen vragen hierbij het college om een duidelijkheid en transparant afwegingskader in de omgevingsvisie op te nemen dat kan worden ingezet bij initiatieven en plannen.

Uitvoeringsplan Zonnevelden

In het uitvoeringsplan is beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het door de raad vastgestelde beleidskader zonnevelden en hoe wordt omgegaan met aanvragen voor zonnevelden. Het doel van het uitvoeringsplan is om door middel van een helder proces en een integrale afweging voor kwalitatief goede zonnevelden in Stichtse Vecht te zorgen en aanvragen efficiënt af te handelen.

Ontwerpbegroting 2022 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)

Stichtse Vecht is deelnemer van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU) om de in de gemeente ingezamelde afvalstromen efficiënt en effectief te laten verwerken. Ook worden via de AVU vergoedingen aan de gemeenten betaald voor onder andere PMD (Plastic, Blik/Metalen en Drankenkartons) en oud papier.

Zowel de inzamelings- als de verwerkingskosten zijn in de begroting 2022 bijna gelijk aan de begroting van 2021. In het voorliggende plan adviseert de AVU om het oorspronkelijke bedrag van € 17 per ton huishoudelijk afval te verhogen naar € 35 per ton huishoudelijk afval. Dit advies is een rechtstreeks en logisch gevolg van de kostenstijgingen in de voorgaande jaren per ton te verwerken afval. Het college stelt daarom voor om geen zienswijze in te dienen.

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen

Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen binnen het Fysiek Domein van wethouder Jeroen Willem Klomps en een gezamenlijke toezegging met burgemeester Ap Reinders.

Meekijken agenda en tijden

Bekijk de vergadering live mee via de videostream op de gemeentelijke website. Daar is ook de agenda te vinden.

De vergadering start om 19:30 uur. Vanwege de volle agenda wordt ervan uitgegaan dat de vergadering zal worden geschorst en de op woensdag 16 juni verder zal gaan.

Onderwerpen commissie sociaal domein, 15 juni 2021

Op de agenda van de Commissie Sociaal Domein staan de volgende onderwerpen:

· Begroting en bedrijfsplan Kansis 2022

· Bestuurlijke uittreden De Ronde Venen uit WerkwIJSS

· Taakstelling huisvesting vergunninghouders

· Overzicht openstaande moties en toezeggingen

· Ontwerpbegroting GGD regio Utrecht

· Harmonisatie buitensport

Spreekrecht

Voorafgaand aan elk onderwerp hebben inwoners de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 5 minuten en is verdeeld in 3 minuten voor het betoog en 2 minuten voor het beantwoorden van vragen. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot maandag 14 juni 2021, 12:00 uur.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders

De fractie Streekbelangen heeft in de raad van 11 mei gevraagd om een ingekomen brief van de provincie te agenderen voor de commissie. Reden voor Streekbelangen om de brief te agenderen zijn de zorgen rondom de wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Zij vragen zich af hoe het bouwen in onze gemeente met alle middelen die daarvoor ten dienste staan te bevorderen. Streekbelangen wil graag ideeën van de commissie hierover ophalen en zal een oproep hiertoe doen. Deze ideeën worden niet ter plekke in de commissie opgehaald en besproken.

Harmonisatie buitensport

De harmonisatie buitensport kent een lange aanloop. Het onderwerp is op diverse momenten in zowel informatieve commissies als in een reguliere commissie aan de orde geweest. Er wordt nu verder gesproken over bepaalde aanpassingen in de plannen.