Onderzoek riolering Herenweg - Gageldijk: 'Hoofdriolering bij extreme neerslag kwetsbaar'

De gemeente Stichtse Vecht heeft eerder twee onderzoeken ingesteld over het functioneren van de riolering van de Gageldijk en naar de percelen aan dezelfde weg. Uit het onderzoek naar het gehele stelsel blijkt dat de hoofdriolering bij extreme neerslag kwetsbaar is. De gemeente gaat een 2-tal maatregelen verder onderzoeken. De gemeente verwacht eind 2022 meer duidelijkheid te hebben. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Onderzoeken

Over het onderzoek naar de riolering aan de Gageldijk in relatie tot de klimaatbestendigheid wordt geconcludeerd: ‘Uit het onderzoek blijkt dat er op de riolering minder hemelwater aangesloten is dan dat eerst vermoed werd. Desondanks komt uit de berekening naar voren dat het stelsel bij extreme neerslag kwetsbaar is en dat wateroverlast in woningen niet uitgesloten kan worden.’ 

Het rapport concludeert verder: ‘Het stelsel is getoetst aan het beleid zoals vastgesteld in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026: bij 70 mm neerslag in één uur mag er, in 2050, geen sprake zijn van wateroverlast. Een dergelijke bui is zeer extreem en komt statistisch gezien 1x per honderd jaar voor. Landelijk wordt deze bui gezien als de norm om riolering en openbare ruimte op te ontwerpen. Uit de modelstudie blijkt dat diverse woningen kwetsbaar zijn bij een dergelijke bui.’ 

De gemeente heeft nu aan de onderzoekers gevraagd om maatregelen voor te stellen waarmee het stelsel wel voldoet aan het beleid. Gemeente Stichtse Vecht: ‘De meest effectieve maatregel is het afkoppelen van aangesloten verhard oppervlak, waardoor het stelsel bij neerslag minder belast wordt. Het is echter onduidelijk welke oppervlaktes precies aangesloten zijn.’

Het onderzoek naar de percelen aan de Gageldijk concludeert: ‘Uit dit onderzoek blijkt de dat de terreinriolering van de onderzochte percelen voldoende afschot heeft en dat het afvalwater bij droog weer goed kan afstromen naar de hoofdriolering. Daarnaast is geconstateerd dat bij één woning het dakoppervlak aangesloten is, naar verwachting is dit niet de oorzaak van de problemen. Bij extreme neerslag is ook de be- en ontluchting in woningen van belang, als dit niet in orde is en het rioolstelsel vult zich snel met water dan kan dit in woningen tot problemen leiden. Dit aspect willen we nog onderzoeken, hier is echter ook medewerking van eigenaren voor nodig.

Op basis van de bevindingen tot nu toe wordt gesteld dat de terreinriolering in orde is en dat de oorzaak van de ervaren wateroverlast in de woning mogelijk het gevolg is van onvoldoende capaciteit in de hoofdriolering. Om eventuele toekomstige overlast uit te kunnen sluiten adviseert men om een minigemaal te plaatsen waardoor er geen directe verbinding meer is tussen de hoofdriolering en de terreinriolering.’

Maatregelen

Uit het onderzoek naar het gehele stelsel blijkt dat de hoofdriolering bij extreme neerslag kwetsbaar is. Om te voldoen aan het vastgestelde beleid zet de gemeente in op twee typen maatregelen: ‘Het verder afkoppelen van het verhard oppervlak. Het vermoeden bestaat dat het meeste water afkomstig is van de grotere bedrijventerreinen. We onderzoeken bij welke percelen verhard oppervlak aangesloten is en we bepalen in overleg hoe we dat doelmatig kunnen afkoppelen.’ Als tweede maatregel benoemt de gemeente Stichtse Vecht: ‘We onderzoeken samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht welk effect het vergroten van de overstortfrequentie en het –volume heeft op het Natura2000-gebied. Daarbij bepalen we welke compenserende maatregelen ter bescherming van het Natura2000-gebied genomen kunnen worden.’

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Wij verwachten eind 2022 de maatregelen nader uitgewerkt te hebben. Wanneer met het uitvoeren van deze maatregelen het stelsel voldoet aan het beleid, is het niet nodig om op specifieke locaties minigemalen te plaatsen.’


Meer nieuws