Oprichting ‘gebiedsfonds Ruimtekwartier’ voor nieuwbouw Maarssenbroek

Voor het project Ruimtekwartier (Maarssenbroekse Planetenbaan en omgeving) wordt een gebiedsfonds opgericht. Hierin wordt beschreven hoe de kostendekking van de gemeente is geregeld en welke financiële bijdragen worden verwacht. De politiek vergadert over dit fonds op 13 september. 

Voor Ruimtekwartier zijn al een aantal plannen in verschillende stadia gereed voor verdere uitwerking om uiteindelijk te komen tot nieuwbouw van de grootste nieuwe woonwijk (maximaal 2500 woningen) binnen de gemeentegrenzen. De nieuwbouw van de (deel)ontwikkeling ‘Het Kwadrant’ kan nu vooruitlopend op de integrale ontwikkeling van ‘Ruimtekwartier’ gerealiseerd worden. Daarvoor zijn met de ontwikkelaar van de nieuwbouw afspraken gemaakt over de bijdrage aan het gebiedsfonds. Voor het gebied zijn randvoorwaarden opgesteld om de ontwikkeling te toetsen met als doel realisatie van een kwalitatief hoogwaardige, leefbare, samenhangende en op de toekomstgerichte woon- werkomgeving. Het geeft daarnaast een boost voor de lokale huurmarkt. 

De meest concrete (deel)ontwikkeling van ‘Ruimtekwartier’ betreft de ontwikkeling van ‘Het Kwadrant’. De ontwikkelaar heeft voor het transformeren van de Fujitsu-torennaar (260 studenteneenheden) een anterieure overeenkomst getekend. Voor de nieuw te bouwen woontorens (499 appartementen) is overeenstemming over de anterieure overeenkomst.  Door de oprichting van een gebiedsfonds wordt de gemeenteraad van Stichtse Vecht vroegtijdig meegenomen in de planologische en financiële uitgangspunten voor de ontwikkeling van ‘Ruimtekwartier’

Met het openbaar maken van de stand van zaken worden de financiële gegevens alsmede de tussen partijen gemaakte afspraken bekend. Dit kan nadelig zijn voor de positie van betrokken partijen. Daarom heeft het college geheimhouding op deze stukken gelegd en legt ze dit besluit voor aan de politiek op 13 september aanstaande. 

In dezelfde vergadering (commissie Fysiek Domein) zal het college van B&W de politiek van Stichtse Vecht vragen om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het Kwadrant 1 in Maarssenbroek. Het gaat om de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw van 499 appartementen. De plannen zijn in strijd met het huidige bestemmingsplan. Er kan alleen medewerking aan de aanvraag worden verleend door af te wijken van het genoemde bestemmingsplan. Onderdeel van deze procedure is het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad.

NB: In een anterieure overeenkomst worden afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de kosten voor het wijzigen van een bestemmingsplan en de kosten die gemaakt moeten worden om het bouwproject in te passen in de bestaande situatie zoals aanleg van riolering, wegennet, groenvoorziening en dergelijke.