Politiek buigt zich over cruciale vraag: 'Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld?'

Deze week staat de laatste commissievergadering voor het zomerreces in het teken van de kadernota. Na de commissiebehandeling wordt de nota begin juli ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Belangrijkste vraag tijdens het debat: 'Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld?'

Wat is een kadernota?

Binnen elke gemeente heb je te maken met een financiële  planning- en-controlcyclus. Met deze cyclus wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van de P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er een kadernota opgesteld, die in de gemeente Stichtse Vecht Kadernota wordt genoemd. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit wordt gezien als het belangrijkste moment van de gemeentelijke begrotingscyclus. Met de kadernota wordt duidelijk hoeveel geld er beschikbaar is en hoe er wordt omgegaan met financiële onzekerheden en beleidsvoornemens. De fracties gaan erover met elkaar in debat ter voorbereiding van de behandeling in de gemeenteraad op 4 juli. Per fractie zijn er maximaal twee woordvoerders.'

Vanuit transparantie en openbaarheid heeft de gemeente Stichtse Vecht alle zaken rondom de kadernota compact online bij elkaar gepubliceerd.  

Debat

De bespreking zal in blokken paatsvinden:

· blok 1 Algemeen (Financieel beeld en Uitgangspunten)

· blok 2 Bestuur en Veiligheid

· blok 3 Fysiek

· blok 4 Sociaal en Samenleven

Debat

De verwachting is dat het een pittig debat wordt waarbij duidelijk wordt wat de politieke verschillen en standpunten zijn tussen de diverse in de raad gevestigde partijen. Door middel van amendementen en moties zullen partijen het door het college van B&W voorgestelde beleid willen bijschaven. De uitwerking ervan zal in de raad van 4 juli aanstaande worden behandeld. 

Sluitende begroting

De gemeente heeft al eerder aangegeven dat Stichtse Vecht in een onzekere financiële zit. Voor 2024 en 2025 is er voor de gemeente wel een sluitende begroting. Daar zijn wel een aantal belangrijke besluiten aan vooraf gegaan: 'Financiële onzekerheden en tegenvallers zijn opgevangen door scherp te kijken naar de begroting en door kritisch keuzes te maken, zonder de belangrijkste opgaven aan te tasten. De meeste belastingtarieven voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden met de inflatie verhoogd. Het inflatiepercentage is hoger dan in voorgaande jaren. Met als resultaat een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025.'  Die sluitende begroting en de financiële situatie zal onderwerp van flinke discussie zijn. Volgens bijvoorbeeld de PvdA zit de gemeente juist financieel gezien ruim in haar jasje. 

Spreekrecht

Er hebben zich twee inwoners aangemeld voor het spreekrecht en spreken in over de financiering voor toiletten bij de Maarseveense plassen en de belastingverhogingen en de gezondheidszorg.

Locatie en tijd

Locatie: Koetshuis Markt 12, 3621 AB Breukelen

Tijd: dinsdag 20 juni om 19:30 uur

Kijk live mee

Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Of volg de vergadering live via deze website . De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te luisteren.