Politiek buigt zich over jaarstukken 2020

In de commissie Bestuur & Financiën van 22 juni buigt de politiek zich over de financiële jaarstukken 2020. De Jaarstukken 2020 sluiten met een gerealiseerd resultaat van € 2.391.258 positief.

Met de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde beleid. Gemeente Stichtse Vecht in een inleiding bij de stukken: ‘Afgelopen jaar is heel anders verlopen dan we van tevoren hadden voorzien. In het eerste kwartaal brak de coronapandemie uit. De pandemie en bijbehorende rijksmaatregelen hebben grote invloed gehad op ons allen. Dit is terug te zien in deze programmarekening. We hebben aanzienlijke kosten moeten maken om onze dienstverlening aan onze inwoners en organisaties voort te zetten in deze moeilijke tijden. Alle meer- of minderkosten als gevolg van corona zijn met de risicoreserve Corona verrekend.’

Voor niet gebruikte budgetten in 2020 wordt de politiek gevraagd toestemming te geven voor overheveling van de bedragen naar 2021. Het gaat dan om niet gebruikte budgetten zoals die bijvoorbeeld van Incidenteel budget voor versterking positie Stichtse Vecht in de regio, Baggerproject Maarssenbroek, verkeersmaatregelen Breukelen, Projectkosten nieuwe inkoop Wmo/Jeugd, Collegewerkprogramma cultuur en dergelijk. De belangrijkste conclusie van de accountant is dat bij de jaarrekening 2020 een goedkeurende controleverklaring is afgegeven voor het aspect getrouwheid. Voor rechtmatigheid is een afkeurende verklaring afgegeven. Daarnaast worden door de accountant diverse zaken aangestipt zoals: bewaak het ambitieniveau van uw investeringsplanning, Draag zorg voor het toerekenen van facturen aan het juiste verslagjaar, naleving van de Europese aanbestedingsregels en dergelijke. In een memo reageert het college op deze opmerkingen. De stukken zijn ook bekeken door de auditcommissie en deze adviseert de gemeenteraad om het college te vragen een frauderisicoanalyse op te stellen en te bespreken met de Auditcommissie. De auditcommissie is een verlengstuk van de gemeenteraad en heeft geen politiek oormerk.