Politiek buigt zich over topdossier Woonvisie 2023-2030


Aanstaande dinsdag buigt de politiek zich bestuurlijk over het topdossier ‘Woonvisie 2023 - 2030’. In deze visie kiest de gemeente voor het volkshuisvestingsbeleid voor de komende jaren. Een opmerkelijke rol is er voor de linkse partijen. Naast eerdere lancering van een woonmanifest, kozen zij in aanloop naar de politieke en bestuurlijke behandeling voor een bijzondere aanpak. Deze weg leidt tot een groot aantal amendementen en moties tijdens de bestuurlijke behandeling van dit topdossier. (Foto ter illustratie)

Woonvisie

Tijdens de commissie Fysiek domein van 12 september aanstaande staat het topdossier ‘Woonvisie 2023-2030’ op de belangrijke agenda. Eén van de belangrijkste opgave op zowel landelijk, provinciaal en lokaal niveau. De Woonvisie 2023 - 2030 is een gezamenlijke visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Met de lange wachtlijsten in Stichtse Vecht is dit een topdossier dat zal leiden tot veel discussie met duidelijkheid over inhoudelijke politieke verschillen en overeenkomsten. 

Uitgangspunt college van B&W

In het voorstel van het college van B&W aan de gemeenteraad van Stichtse Vecht staan een aantal uitgangspunten geformuleerd. Een aantal ervan zijn:

- Geleidelijk groeien naar 30 % sociale huur in de gehele woningbouwvoorraad;
- Er wordt een woningbouwprogramma opgelegd van 30% sociale huur, 25 – 30% middenhuur en 20% betaalbare koop;
- Een drempel van 16 woningen wordt opgelegd voor de realisatie van de sociale huur;
- Een drempel van 31 woningen wordt opgelegd voor het realisatie plichtig opleggen van het hele woningbouwprogramma;
- Kernbinding wordt toegepast in de kleine kernen en bij nieuwbouwprojecten;
- De sociale verhuur wordt bij nieuwbouwontwikkelingen belegd bij de corporaties.

Mogelijkheid tot 100 % sociale huur

Om het aandeel sociale huur in Stichtse Vecht te laten toenemen wil het college van B&W ook projecten waar alleen 100 % sociale huur wordt gerealiseerd. Een passage uit het beleidsstuk: ‘In regionaal verband is afgesproken dat de regiogemeenten geleidelijk moeten toegroeien naar een percentage van 30% sociale huur in gehele woningvoorraad. In Stichtse Vecht zit dit percentage nu op 25,6%. Dat betekent dat er bij nieuwbouw ook ruimte moet zijn voor 100% sociale huur, zodat het overall percentage stijgt. Dat kan bijvoorbeeld bij nieuwbouwontwikkelingen van woningcorporaties.’

Woonmanifest

Volgens de linkse partijen PvdA, GroenLinks en SP - samen goed voor 5 zetels - is er in Stichtse Vecht sprake van woningnood en dienen de plannen naar een hoger niveau getild te worden. Eerder werd door de partijen dan ook een manifest opgesteld met daarin de uitwerking van een 8-tal punten.

Er moeten snel meer huizen bij komen. Uiteraard passend bij de specifieke vraag van de inwoners van deze gemeente. 

• PvdA, GroenLinks en SP

Bijzondere aanpak in aanloop van politieke behandeling

In aanloop naar de eerste behandeling in de commissie van dinsdag 12 september startten de linke partijen (PvdA, GroenLinks en de SP) met een bijzondere aanpak. Alle cijfers werden doorgelicht en in een informatieve sessie met politieke partijen werd een toelichting gegeven. Commissielid André Kooij van de PvdA: ‘Het was bewust geen bijeenkomst om politieke statements te maken, wel om te laten zien wat de oplegger voor aantallen geeft en wat de realisatie voor de komende jaren oplevert. Het laat ook zien waar de gaten en overschotten zitten in onze woningvoorraad. Het verzamelwerk is gedaan door Ton Goudriaan van de SP, ik heb er een presentatie en analyse van gemaakt.’ 

Inhoudelijke in plaats van politieke discussie

De opzet moet een bijdrage leveren aan een inhoudelijke discussie in de commissie van dinsdag 12 september. Het uiteindelijke doel is helder; de linkse partijen kunnen zich namelijk niet vinden in alle keuzes van het college van B&W en vinden dat er andere keuzes gemaakt moeten worden: 'Ons manifest is geen luchtfietserij en we hebben echte alternatieven. We hebben talloze plannen laten zien, met details, welke keuzes wij zouden maken. Onze mede Stichtse Vechtenaren moeten al jaren wachten op een sociale huurwoning en/of kunnen geen start maken met een betaalbare koopwoning. Er zijn tekorten op dat vlak en die worden met de woonvisie van het college objectief niet ingelopen of worden zelfs groter', aldus commissielid André Kooij van de PvdA. 

Weg moet leiden tot verandering

Met een manifest, een veranderde aanpak in aanloop naar de bespreking en voorstellen - in de vorm van amendementen en moties - hopen PvdA, GroenLinks en de SP gezamenlijk verandering teweeg te brengen op het gebied van de woonvisie voor de komende jaren. Wellicht het belangrijkste besluitstuk van deze raadsperiode.