Politiek in teken van informatieve commissie over TIM Stichtse Vecht, Ontwikkelingen Bisonspoor en Kadernota

Deze week staan er twee informatieve commissies met interessante onderwerpen op de agenda.

Informatieve Commissie II

· Ontwikkelingen Bisonspoor Maarssen

· Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen

· Kadernota

Ontwikkelingen Bisonspoor

Winter Trust zal een presentatie geven over de gebiedsontwikkeling inzake Bisonspoor P0. In de presentatie zal daarbij worden stilgestaan bij actuele ontwikkelingen.

Strategische Verkenning Knooppunt Breukelen

In aanloop naar de behandeling van het raadsvoorstel gaat het college in de informatieve commissie in gesprek over de strategische verkenning. Dit integrale onderzoek naar de toekomst van knooppunt Breukelen (2030-2050) verkent de hoeken van het speelveld op het gebied van werken, wonen en recreatie. Met de commissie wordt in dat kader het gesprek aangegaan over de richting van het vervolgonderzoek.

Kadernota

Ter voorbereiding op de algemene beschouwingen wordt er op dinsdag 23 mei een ambtelijke toelichting op de Kadernota gegeven. Raads- en commissieleden krijgen een technische uitleg over de financiële stukken. De politieke discussie zal later plaatsvinden bij de behandeling van de kadernota in de commissie Bestuur en Financiën.

Locatie en tijden

De vergadering start om 19:30 uur.

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van de raadzaal ‘het Koetshuis’ op landgoed Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen. Of volg het via de live videoverbinding.

Informatieve commissie I

· TIM Stichtse Vecht

· Exploitatievorm binnensportaccommodaties

· Stand van zaken Inwonerspanel

TIM Stichtse Vecht

De commissie wordt geïnformeerd over: de stand van zaken rondom TIM SV, de cijfers uit de jaarrekening 2022 TIM SV, en het cliëntervaringsonderzoek 2022.

Exploitatievorm binnensportaccommodaties

De binnensportaccommodaties (sporthallen en zwembaden) worden op dit moment op verschillende manieren geëxploiteerd binnen de gemeente Stichtse Vecht. Eind van dit jaar loopt het contract met het Sportfonds af. Dit vormt de aanleiding om te bepalen hoe het vervolg van deze exploitatievorm er uit moet gaan zien. In de commissie Sociaal Domein van 6 juni wordt een peilnota voorgelegd met verschillende opties en de voorkeursoptie van het college. Ter voorbereiding op deze peiling is er deze informatieve sessie ingepland.

Stand van zaken Inwonerspanel

De commissie wordt bijgepraat over de stand van zaken van het inwonerspanel. Er wordt ingegaan op de uitslagen van de pilot, de gemaakte keuzes en de opzet en ervaringen tot nu toe. De gemeente is in 2022 gestart met een inwonerspanel om een aantal keer per jaar bij inwoners uit te vragen hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken.

Locatie en tijden

De vergadering start om 19:30 uur.

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune van de Maarssenzaal, landgoed Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen. Of volg het via de live videoverbinding.


Meer nieuws